ogloszenie o wyborze oferty

Wersja do druku

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

„Wodociągi Pińczowskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiadamia zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163
z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 12 września 2007 roku o godzinie 1030 dokonano jawnego otwarcia złożonych w terminie ofert na „Remont oczyszczalni ścieków w Pińczowie – modernizacja napowietrzania reaktora biologicznego.

Złożono w terminie trzy oferty, wszystkie spełniające warunki określone
w SIWZ (zbiorcze zestawienie ofert oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dostępne w linku PRZETARGI). Żadna oferta nie została odrzucona, żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oferta złożona przez firmę Zakład Ochrony Środowiska Hydrotech mgr Roman Browarski, ul. Szałasowizna 13, 42-530 Dabrowa Górnicza została wybrana jako najkorzystniejsza ze względu na najniższą z zaproponowanych cenę -  640.500,00 zł oraz ze względu na największą ilość wykonanych w okresie od 01.09.2004r. do 31.08.2007r. prac o zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia (napowietrzanie dyskowe) - 10.

Z wykonawcą tym zostanie zawarta umowa na udzielenie wyżej wymienionego zamówienia po upływie 7 dni od dostarczenia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1097

Wprowadził(a) do systemu: Beata Kita, data: 2007-09-18 08:32:52
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-09-18 14:42:08
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2014-05-15 14:25:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony