ZARZĄDZENIE NR 98/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia z dnia 12.10.2007 roku

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 98/07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 12.10.2007 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/, art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 / ,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4  ust. 3  ustawy   z   dnia   24 czerwca 1994 r. o własności lokali  /jednolity tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/, Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XXVIII/220/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych  i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie  z  dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

 

                  Postanawia się   zbyć na   rzecz  Pani Zofii  Lewickiej   lokal  mieszkalny  nr 6      o pow. użytkowej  47,43 m2 wraz z pomieszczeniem  piwnicy o pow.6,14 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w  Gackach na Osiedlu Robotniczym 10  o wartości  44.500,00zł. /słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 6.675,00 złotych /słownie: sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych/ wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu odpowiadającej stosunkowi  powierzchni  użytkowej  lokalu  wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz  z  pomieszczeniami  przynależnymi  wynoszącym  53,57/324,55 części  działki nr 479/3 o pow.1090 m2 o wartości 7.600,00 zł./słownie: siedem tysięcy sześćset złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 1.140,00 złotych /słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści złotych/

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 662

Wprowadził(a) do systemu: Małgorzata Buczak, data: 2007-10-23 09:34:10
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-10-23 11:28:28
Ostatnia zmiana: Bartłomiej Piasecki, data: 2014-07-28 11:53:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony