KIEROWNIK Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko: Referenta w Dziale Księgowości

Wersja do druku

                                                                                                     Pińczów 14.11.2007

 

 

                                                               KIEROWNIK

             Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

                                         ogłasza nabór na stanowisko :

 

                              

                                                 Referenta

                                     w Dziale Księgowości

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 

           1. Obywatelstwo polskie

           2. Wykształcenie wyższe: ekonomiczne.

           3. Staż pracy i doświadczenie zawodowe  w zakresie księgowości.                      

           4. Znajomość ustaw : o finansach publicznych,  rachunkowości,  statystyce i klasyfikacji 

               budżetowej.

           5. Samodzielność w wykonywaniu zadań .

           6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów: płacowych, finansowo-

               księgowych i płatnika.

           7. Znajomość organizacji Ośrodka.

           8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

 

ZAK           ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

 

          1.Obsługa płac pracowników.

          2. Komputerowe prowadzenie księgi głównej i księgi kont analitycznych

          3. Prowadzenie spraw podatkowych i ubezpieczeniowych  pracowników.

          4. Wprowadzanie danych do komputera .

         

 

 

WY       WYMAGANIA   POŻĄDANE:

 

  

          1. Odpowiedzialność,sumienność i dokładność.

          2. Komunikatywność.

          3. Umiejętność pracy w zespole.

 

 

 

 

WY      WYMAGANE DOKUMENTY:

 

         1. List motywacyjny.

         2. Życiorys - CV

         3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie.

         4. Kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania takiego)

         5  Kserokopie o kursach i szkoleniach ( w przypadku posiadania takich)

         6  Oświadczenie o niekaralności.

         7  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, do celów  

             rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2002r.Nr101

             poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr

             142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami.)       

 

 

M        MIEJSCE  I  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  

 

                                                                                       

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka

         Pomocy Społecznej w Pińczowie pokój nr 2  lub na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

         Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 30 listopada 2007 roku

         do godziny 10.00 ( w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data i godzina ich

         doręczenia do Ośrodka M-GOPS. Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z

         dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko referenta w dziale księgowości’’                                                          

                                                                                                                  

I          INNE  INFORMACJE:    

                                                                                                                       

          1. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

          2. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, będą powiadomione.   

          3. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz

             zakwalifikowanych do dalszego postępowania, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji

             Publicznej  oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka

             Pomocy Społecznej w Pińczowie ul. Złota nr 7 do dnia  05 grudnia 2007r.                                             

      


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 846

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-11-16 15:52:59
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-11-19 10:11:05
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-11-16 15:52:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony