KIEROWNIK Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko : Referenta w Dziale Dodatków Mieszkaniowych

Wersja do druku

 

                                                                                                       Pińczów 14.11.2007

 

 

                                                               KIEROWNIK

             Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

                                         ogłasza nabór na stanowisko :

 

                              

                                                 Referenta

                            w Dziale Dodatków Mieszkaniowych

       

           WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 

           1. Obywatelstwo polskie

           2. Wykształcenie wyższe: ekonomiczne.

           3. Co najmniej łączny roczny staż pracy lub przygotownie zawodowe na stanowisku

               administracyjnym.                      

           4. Umiejetność praktycznego stosowania przepisów prawa , w szczgólności ustawy o

               dodatkach mieszkaniowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego. 

           5. Samodzielność w wykonywaniu zadań .

           6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych.

           7. Znajomość organizacji Ośrodka.

           8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

     

Z        ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

 

          1.Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach związanych z przyznawaniem

             bądź odmową dodatku mieszkaniowego.

          2. Prowadzenie  spraw i dokumentacji wniesionych odwołań.

          3. Prowadzenie postępowań administracyjnych po wznowieniu postępowań .

          4. Wprowadzanie danych do komputera .

          5. Przgotowywanie projektów decyzji administracyjnych do realizacji i list wypłat.

 

 

           WYMAGANIA   POŻĄDANE:

 

  

          1. Odpowiedzialność,sumienność i dokładność.

          2. Komunikatywność.

          3. Umiejętność pracy w zespole.

 

 

 

 

W        WYMAGANE DOKUMENTY:

 

         1. List motywacyjny.

         2. Życiorys - CV

         3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie.

         4. Kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania takiego)

         5  Kserokopie o kursach i szkoleniach ( w przypadku posiadania takich)

         6  Oświadczenie o niekaralności.

         7  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, do

            celów  rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

            (Dz.U.z2002r.Nr101 poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach

            samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami.)       

 

 

M          MIEJSCE  I  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  

 

                                                                                       

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka

         Pomocy Społecznej w Pińczowie pokój nr 2  lub na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek 

         Pomocy  Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 30

         listopada 2007 roku  do godziny 10.00 ( w przypadku wysyłania dokumentów pocztą

         decyduje data i godzina ich  doręczenia do Ośrodka M-GOPS. Dokumenty należy składać

         w nieprzezroczystej kopercie z  dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko referenta w

         dziale dodatków mieszkaniowych’’                                                  

                                                                                                                  

I         INNE  INFORMACJE:    

                                                                                                                       

                                                                                                                                                      

          1. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

          2. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, będą powiadomione.   

          3. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz

          zakwalifikowanych do dalszego postępowania, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji  

          Publicznej  oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko- Gminnego

          Ośrodka  Pomocy Społecznej w Pińczowie ul. Złota nr 7 do dnia  05 grudnia 2007r.                                                        

      

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 944

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-11-16 17:03:22
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-11-19 10:10:53
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2007-11-16 17:03:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony