Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego

Wersja do druku

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 10

Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

 

 

1. Nazwa stanowiska pracy: Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego.

   

2. Wymagania główne:

 

  1. posiadać obywatelstwo polskie,
  2. ukończone 18 lat,
  3. wykształcenie wyższe magisterskie,
  4. niekaralność, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
  6. nieposzlakowana opinia

 

3. Wymagania dodatkowe:

 

    1.  znajomość podstawowych zasad planowania przestrzennego

2.      pięcioletni staż w urzędach państwowych lub samorządowych,

3.      znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy „ Prawo budowlane” i „ Prawo zamówień publicznych”,

4.      predyspozycje osobowościowe - asertywność, zdecydowanie, wysoka kultura

        osobista, łatwość podejmowania decyzji,

 

4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

  

1. Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

2. Nadzór nad wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu warunków zabudowy i

    zagospodarowania terenu.

3. Przygotowywanie okresowych informacji dla potrzeb organów gminy dotyczących

    aktualności postanowień planu zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie prawa 

    i zapotrzebowania społecznego.

4. Opiniowanie projektów badań i prac geologicznych.

5. Wydawanie postanowień w sprawach planów ruchu zakładów górniczych.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

            1)    życiorys (CV),

2)    list motywacyjny,

            3)    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie ( dyplomu),

            4)    kwestionariusz osobowy,

            5)    kserokopia świadectw pracy,

            6)    oświadczenia o  niekaralności,

            7)    kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i 

                   umiejętności.

 

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego

 ( Kancelaria Urzędu- pokój nr 29 ) lub na adres : Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 24 grudnia 2007 roku do godz.9.00 ( w przypadku wysyłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu). Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem : Dotyczy naboru na stanowisko: Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego. Dokumenty które zostaną złożone po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminy.com.pl/pinczow) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

mgr inż. Włodzimierz Badurak


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 992

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-12-10 11:26:12
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2007-12-10 11:30:04
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-12-13 09:40:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony