2008

Wersja do druku

Uchwały podjete przez Radę Miejską w Pinczowie w 2008 roku

Uchwała Nr XX/172/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2008

Uchwała Nr XX/173/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Pińczów posiadanych udziałów w Przedsiębiorstwie Transportowo-Handlowym "PEESTE" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 2, 28-400 Pińczów

Uchwała Nr XX/174/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie wspólnej realizacji z Gminami Busko-Zdrój, Wiślica zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżek rowerowych w gminie Busko-Zdrój oraz w gminach Wiślica i Pinczów o dł. 29,7 km"

Uchwała Nr XX/175/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie sprzętu stomatologicznego znajdującego się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie

Uchwała Nr XX/176/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr XX/177/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XX/178/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XX/179/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XX/180/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXI/181/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Uchwała Nr XXI/182/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/65/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczącej zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie i Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie w Zespół Szkół w Pińczowie

Uchwała Nr XXI/184/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach

Uchwała Nr XXI/185/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów

Uchwała Nr XXI/186/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie przedłużenia ulicy 11 Listopada na terenie miasta Pińczowa

Uchwała Nr XXI/187/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie ustanowienia składów osobowych stałych komisji rady miejskiej

Uchwała Nr XXI/188/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pińczowie

Uchwała Nr XXII/189/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Pinczowie

Uchwała Nr XXII/190/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok

Uchwała Nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Uchwała Nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. - STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 03.06.2008 R. NR NK-I-0911-86/08

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów dla obszaru miasta Pińczowa i obszarów sołectw:Włochy, Brzeście Pasturka, Skrzypiów - STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 03.06.2008 R. NR NK-I-0911-86/08

Uchwała Nr XXII/193/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. - uchwała straciła moc 24.06.2015 roku

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pińczów - uchwała straciła moc 24.06.2015 roku

Uchwała Nr XXII/194/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gacki - Osiedle

Uchwała Nr XXII/195/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Miejscowości Kozubów

Uchwała Nr XXII/196/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szarbków

Uchwała Nr XXII/197/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Unikowie

Uchwała Nr XXII/198/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Pińczów

Uchwała Nr XXII/199/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie

Uchwała Nr XXII/200/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju dotyczącej likwidacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego działającego przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67

Uchwała Nr XXII/201/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów i przewodniczącego zarządu Osiedla Gacki

Uchwała Nr XXII/202/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości

Uchwała Nr XXII/203/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie oddania w najm nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XXII/204/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XXII/205/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie nabycia mienia komunalnego

Uchwała Nr XXII/206/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXII/207/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXI/184/08 z dnia 12 marca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/208/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2007 rok

Uchwała Nr XXIV/209/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Uchwała Nr XXIV/210/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXIV/211/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie wystąpienia z Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie

Uchwała Nr XXIV/212/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. Słabska 13, 28 - 400 Pińczów

Uchwała Nr XXIV/213/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnośći, dla nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Uchwała Nr XXIV/214/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXIV/215/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXIV/216/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXIV/217/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXIV/218/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/219/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie ustanowienia liczebności osobowej stałych komisji rady miejskiej

Uchwała Nr XXIV/220/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie ustanowienia składów osobowych stałych komisji rady miejskiej

Uchwała Nr XXIV/221/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/183/08 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie i Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie w Zespół Szkół w Pińczowie

Uchwała Nr XXV/222/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Uchwała Nr XXV/223/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów dla obszaru miasta Pińczowa i obszarów sołectw: Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów

Uchwała Nr XXV/224/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie

Uchwała Nr XXV/225/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pinczowie na 2008 rok

Uchwała Nr XXV/226/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr VIII/138/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

Uchwała Nr XXV/227/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo - dydaktycznych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pińczów oraz ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli

Uchwała Nr XXV/228/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa

Uchwała Nr XXV/229/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pińczowie

Uchwała Nr XXV/230/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie nabycia mienia komunalnego

Uchwała Nr XXV/231/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXV/232/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXV/233/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Uchwała Nr XXV/234/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

Uchwała Nr XXV/235/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

Uchwała Nr XXVII/236/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i zabezpieczenia jej spłaty

Uchwała Nr XXVII/237/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Pińczów do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII "Promocja Integracji Społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr XXVII/238/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg w Skrzypiowie (dz. 291, 77)"

Uchwała Nr XXVII/239/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.

w sprawie wspólnej z samorządem powiatu realizacji zadań publicznych

Uchwała Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy na rok 2008

Uchwała Nr XXVII/241/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.

w sprawie określenia dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych gminy

Uchwała Nr XXVII/242/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do "Wodociągów Pińczowskich" Sp. z o.o. w Pińczowie aportu rzeczowego przez Gminę Pińczów - instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej osiedla Grodzisko, w zamian za udziały

Uchwała Nr XXVII/243/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.

w sprawie zasad wynagradzania i finansowania działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pińczowie

Uchwała Nr XXVII/244/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.

w sprawie opinii do projektu uchwaly Rady Powiatu w Pińczowie dotyczacej likwidacji Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Uchwała Nr XXVII/245/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.

w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pinczowa na lata 2008 - 2013"

Uchwała Nr XXVII/246/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.

w sprawie odstapienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, utworzonego w związku z eksploatacją wó leczniczych w obszarze górniczym "Las Winiarski", położonego w gminie Pińczów

Uchwała Nr XXVII/247/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 01.10.2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie gminy

Uchwała Nr XXIX/248/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie zajęcia stanowiska odnosnie wezwania do zmiany uchwały

Uchwała Nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Uchwała Nr XXIX/250/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

intencyjna w sprawie gospodarki ciepłowniczej Gminy Pinczów

Uchwała Nr XXIX/251/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku rolnego na 2009 rok

Uchwała Nr XXIX/252/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

Uchwała Nr XXIX/253/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/254/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

Uchwała Nr XXIX/255/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

Uchwała Nr XXIX/256/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej, zwolnień i ulg, terminów płatności oraz sposobu poboru

Uchwała Nr XXIX/257/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XXIX/258/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych

Uchwała Nr XXIX/259/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2009 rok

Uchwała Nr XXIX/260/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Uchwała Nr XXIX/261/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oodanie w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr XXIX/262/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przekazania kotłowni olejowej w budynku przy ulicy Złotej w Pińczowie

Uchwała Nr XXIX/263/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

Uchwała Nr XXIX/264/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/225/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. dotyczącej ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pinczowie na 2008 rok

Uchwała Nr XXIX/265/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie wzniesienia pomnika na terenie miasta Pińczowa

Uchwała Nr XXIX/266/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Pińczowie dotyczącej likwidacji Pracowni: Diagnostyki Laboratoryjnej, Bakteriologicznej i Cytologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Uchwała Nr XXIX/267/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie wspólnej z samorządem powiatu realizacji zadań publicznych

Uchwała Nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Pińczów na 2009 rok

Uchwała Nr XXX/269/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Uchwała Nr XXX/270/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XXX/271/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr IX/65/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku dotyczącej zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXX/272/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak rónież trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXX/273/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie na 2009 rok

Uchwała Nr XXX/274/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla przedszkoli publicznych działających na zasadach zakładów budżetowych

Uchwała Nr XXX/275/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie w 2009 r.

Uchwała Nr XXX/276/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Uchwała Nr XXX/277/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XXX/278/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXX/279/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXX/280/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie oddania w najem nieruchomości stanowiacej własność Gminy

Uchwała Nr XXX/281/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy w drodze przetargu

Uchwała Nr XXX/282/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pińczowie na 2009 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5787

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-12-10 12:36:53
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2007-12-28 14:22:17
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2007-12-28 14:22:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony