KompetencjeDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2004-02-25 08:21:41

 Do właściwości  Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy będące w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości  Rady należą :

1/uchwalenie statutu gminy,

2/ustalenie wynagrodzenia wójta / burmistrza/, stanowienie o kierunkach jego  działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3/powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy ,który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy  - na

   wniosek  wójta / burmistrza/

4/uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w

   sprawie udzielenie lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu,

5/ uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6/ uchwalanie programów gospodarczych,

7/ ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im  składników mienia do korzystania oraz

   zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8/ podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących :

         -  określania zasad  nabycia , zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu

              na okres  dłuższy  niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ; do czasu określenia zasad wójt

              /Burmistrz/ może dokonywać tych czynności wyłącznie za  zgodą rady  gminy,

          - emitowania obligacji oraz określania  zasad ich zbywania , nabywania i wykupu przez  wójta / Burmistrza/,

          -  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

          - ustalania maksymalnej wysokości  pożyczek i kredytów krótkotrwałych  zaciąganych przez wójta w roku

               budżetowym,

           -  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną

                corocznie przez radę gminy,

           -  tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania  z nich ,

           -  określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta /   

                  Burmistrza/,

           -   tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek  organizacyjnych

                oraz wyposażenia ich w majątek,

          -  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielonych przez wójta /

                 Burmistrza/ w roku budżetowym,

10/   określania wysokości sumy, do której wójt / Burmistrz / może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11/  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań,

12 / podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego  

         majątku,

13/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz  

       przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

14/  podejmowanie uchwał w sprawach : herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

15/   nadanie honorowego obywatelstwa gminy,

16/  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

     

            Obowiązki radnych :

 

  1. Radni mają obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady i posiedzeniach komisji.
  2. Utrzymywać więzi z mieszkańcami i ich organizacjami , przyjmować ich postulaty i przekazywać je  organom  samorządu  gminnego do  rozpatrzenia.
  3. Wykonywać mandat, postępować  godnie, rzetelnie i uczciwie.
  4. Kierować się dobrem wspólnoty samorządowej , którą reprezentuje i jej mieszkańców.
  5. Przestrzegać prawa w tym nie naruszać zakazów antykorupcyjnych.


Powrót