Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. obsługi spółek gminnych

Wersja do druku

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 10

 

Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

 

 1. Nazwa stanowiska pracy: inspektor ds. obsługi spółek gminnych
 2. Wymagania główne:
  1. posiadać obywatelstwo polskie,
  2. ukończone 18 lat,
  3. wykształcenie prawnicze magisterskie,
  4. niekaralność, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  6. nieposzlakowana opinia.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość podstawowych zagadnień Kodeksu spółek handlowych,
  2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy „Prawo budowlane” i „Prawo zamówień publicznych”,
  3. predyspozycje  osobowościowe  - asertywność, zdecydowanie, wysoka kultura osobista, łatwość podejmowania decyzji.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Koordynowanie pracy jednostek gminnych świadczących usługi komunalne w zakresie utrzymania ładu i porządku, dostawy wody, kanalizacji i oczyszczania ścieków, odprowadzania wód deszczowych.
  2. Nadzorowanie jednostek gminnych w zakresie wdrażania w życie uchwał Rady Miejskiej stanowiących prawo miejscowe, a dotyczących czynszów regulowanych i innych opłat.
  3. Koordynowanie zadań w zakresie wykonywania niezbędnych analiz dotyczących funkcjonowania jednostek nadzorowanych przez Gminę.
  4. Prowadzenie dokumentacji i korespondencji dotyczącej spółek z udziałem Gminy, w sposób zapewniający stałą informację o działalności tych podmiotów.
  5. Weryfikowanie propozycji cen za usługi komunalne świadczone przez jednostki gminne.
  6. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do opracowania projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie łączenia, podziału i przekształcenia spółek
   z udziałem Gminy.
  7. Przygotowanie, sporządzanie i przesyłanie dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 12 listopada 2003r.roku w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształcenia
   i prywatyzacji mienia komunalnego.
  8. Organizacja posiedzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników w spółkach, których Gmina Pińczów jest organem założycielskim.
  9. Protokołowanie posiedzeń dotyczących udziału  gminy w spółkach, w których Gmina Pińczów jest organem założycielskim.
  10. Prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie projektów uchwał dotyczących nadzwyczajnych i zwyczajnych zgromadzeń wspólników w spółkach, których Gmina Pińczów jest organem założycielskim.
  11. Wykonywanie innych doraźnych zadań, dotyczących spółek z udziałem Gminy, wynikających i zleconych przez Burmistrza.
  12. Przygotowanie dokumentów, propozycji rozstrzygnięć z zakresu zarządu mieniem Gminy, a w szczególności z zakresu funkcjonowania jednostek organizacyjnych, dla których organem założycielskim jest Gmina.
  13. Prowadzenie spraw związanych z udziałem Gminy w spółkach prawa handlowego oraz obsługa kancelaryjno-biurowa organu stanowiącego przedsiębiorstwa komunalne Gminy
  14. Współdziałanie ze związkami międzygminnymi, którymi członkiem jest Gmina Pińczów.
  15. Planowanie zadań wynikających z inicjatywy Burmistrza i Rady Miejskiej.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplomu),
  4. kwestionariusz osobowy,
  5. kserokopia świadectwa pracy,
  6. oświadczenie o niekaralności,
  7. kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
   i umiejętności.

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego (Kancelaria Urzędu – pokój nr 29) lub na adres: Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 14 stycznia 2008 roku do godziny 900 ( w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu). Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem: Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora ds. obsługi spółek gminnych. Dokumenty, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminy.com.pl/pińczów) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Włodzimierz Badurak

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1204

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-01-02 11:04:59
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-01-02 12:10:17
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-01-02 11:04:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony