ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓWDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-04-07 12:02:03

 Zarządzenie Nr 7/08

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 15.01.2008r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na  realizację zadań pożytku publicznego w 2008r. z obszaru: ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§1

 

Powołuję  komisję konkursową do przeprowadzenia wstępnej  oceny ofert na realizację zadań gminy   o charakterze pożytku publicznego w 2008r. z obszaru: ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom, w osobach:

1)      Krystyna Gruszka – Przewodnicząca komisji

2)      Janusz Zieliński                   – Członek komisji

3)      Mirosława  Kucybała         – Członek komisji

4)      Ewa  Zacharz                    – Członek komisji

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pińczów.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                  ..............................................................

           

 Powrót