Zadania Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Wersja do druku


1.    opracowywanie planów, analiz oraz projektów założeń planów rozwoju technicznego uzbrojenia gminy,

2.    opracowywanie wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych Gminy,

3.    zabezpieczenie niezbędnej dokumentacji prawnej i technicznej dla planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,

4.    organizowanie przetargów na roboty z zakresu inwestycji i usług o szacunkowej wartości przekraczającej 30.000,00 euro, oraz prowadzenie ewidencji przetargów przeprowadzonych przez gminę,

5.    przygotowywanie projektów umów z wykonawcami na opracowywanie dokumentacji technicznej oraz na roboty budowlano-montażowe,

6.    przygotowywanie pełnej dokumentacji technicznej, kosztorysowej, pozwolenia na budowę, studium wykonalności inwestycji realizowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wniosków o niezbędne środki z funduszy strukturalnych UE we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz z jednostkami organizacyjnymi gminy, a w szczególności:

1)    przeprowadzanie procedury przetargowej,

2)    przygotowanie do podpisu umów z wykonawcą i jednostką współfinansującą,

3)    bieżący monitoring, rozliczenie i ewaluacja projektu.

7.    współpraca z firmami w zakresie przygotowania dokumentacji do pozyskiwania środków unijnych,

8.    realizacja inwestycji z funduszy Unii Europejskiej po podpisaniu umowy z wykonawcą i jednostką współfinansującą,

9.    przygotowywanie wniosków o niezbędne środki inwestycyjne pozyskiwane poza budżetem Gminy,

10. bieżący monitoring i rozliczenie końcowe inwestycji, robót remontowych, w tym również inwestycji wykonywanych z udziałem mieszkańców,

11. podejmowanie działań w zakresie przygotowania terenów pod budownictwo poprzez uzbrajanie ich w infrastrukturę techniczną,

12. obsługa funduszu sołeckiego

13. sporządzanie i przesyłanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań

o udzielonych przez Gminę zamówieniach publicznych.

14. opracowanie i realizacja planów ciepłownictwa, energii elektrycznej i gazowej oraz koordynowanie ich realizacji.

15. planowanie i programowanie zadań stymulujących rozwój gminy oraz zadań związanych z rozwojem regionu, w tym wdrażanie programów i przedsięwzięć z tego zakresu,

16. aktualizacja zadań objętych Strategią Rozwoju Gminy,

17. planowanie zamierzeń inwestycyjnych gminy o charakterze rozwojowym objętych pomocą unijną zgodnie z polityką regionalną Unii Europejskiej,

18. koordynacja wykonania zadań wynikających ze Strategii Rozwoju,

19. opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

20. występowanie do organów Gminy z wnioskami w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym mieszkańców, podmiotów gospodarczych bądź planów inwestycyjnych województwa i zadań rządowych,

21. sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi,

22. dokonywanie okresowych ocen i skutków w zagospodarowaniu przestrzennym i przedkładanie w tym zakresie stosownych wniosków organom Gminy,

23. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów do zalesienia itp.,

24. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

25. dokonywanie uzgodnień projektów planów miejscowych z Zarządem Województwa,

26. uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy ustaleń zawartych w Strategii Rozwoju Województwa,

27. opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

28. przygotowanie propozycji co do powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej jako organu doradczego,

29. zapewnienie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku i jego ochronie wynikających z postanowień planu zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz decyzji administracyjnych wydawanych na jego podstawie,

30. przygotowanie dokumentacji dotyczących tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości

31. obsługa programów pomocowych związanych z wdrożeniem pkt 17 ,

32. naliczanie opłat planistycznych i bieżące przekazywanie informacji o tym do Wydziału Finansowo-Budżetowego w celu dokonania przypisu należności,

33. pozyskiwanie funduszy ze środków Unii Europejskiej,

34. udzielanie pomocy i konsultacje dla mieszkańców Gminy Pińczów ubiegających się o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1213

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-03-03 14:17:27
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2008-03-03 14:27:14
Ostatnia zmiana: Bartłomiej Piasecki, data: 2015-05-07 12:35:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony