Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. utrzymania istniejącej infrastruktury komunalnej, przygotowanie i realizacja inwestycji gminnych, remontów kapitalnych urządzeń i obiektów gminnych, oraz mieszkaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-03-12 08:30:41

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 10

 

Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

 

  1. Nazwa stanowiska pracy: inspektor ds. utrzymania istniejącej infrastruktury komunalnej, przygotowanie i realizacja inwestycji gminnych, remontów kapitalnych urządzeń i obiektów gminnych, oraz mieszkań komunalnych.

 

  1. Wymagania główne:

1)      Posiadać obywatelstwo polskie,

2)      Ukończenie 18 lat,

3)      Wykształcenie: wyższe,

4)      Niekaralność, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6)      Nieposzlakowana opinia.

 

      3.   Wymagania dodatkowe:

1)      Znajomość podstawowych zagadnień Kodeksu spółek handlowych,

2)      Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy „Prawo budowlane”, i „Prawo zamówień publicznych”,

3)      Predyspozycje osobowościowe – asertywność, zdecydowanie, wysoka kultura osobista, łatwość podejmowania decyzji.

 

      4.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      Organizowanie przetargów na roboty z zakresu inwestycji, w tym również realizowanym systemem gospodarczym z udziałem mieszkań gminnych,

2)      Przygotowanie projektów umów z wykonawcami na opracowanie dokumentacji technicznej oraz roboty budowlano – montażowe,

3)      Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej, kosztorysu, pozwolenia na budowę, studium wykonalności inwestycji realizowany z funduszu strukturalnego UE we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu, oraz jednostkami organizacyjnymi w szczególności:

a)      przeprowadzania procedury przetargowej,

b)      przygotowywania do podpisu umów z wykonawcą i jednostką współfinansującą,

c)      bieżący monitoring, rozliczenie i ewaluacja projektu,

d)      przygotowanie wniosków o niezbędne środki inwestycyjne pozyskiwane poza budżetem gminy,

e)      bieżący monitoring, rozliczenie końcowe inwestycji, robót remontowych, w tym również inwestycji wykonanych z udziałem mieszkańców.

 

       5.  Wymagane dokumenty:

1)      Życiorys (CV),

2)      List motywacyjny,

3)      Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplomu),

4)      Kwestionariusz osobowy,

5)      Oświadczenie o niekaralności,

6)      Kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

7)      Staż pracy 5 lat, w tym w Urzędzie Miasta lub Gminy 2 lata.

 

       6.  Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego (Kancelaria Urzędu – pokój nr 29) lub na adres: Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów w terminie do 31 marca 2008 roku do godziny 900 (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu). Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem: Dotyczy naboru na stanowisko: inspektora ds. utrzymania istniejącej infrastruktury komunalnej, przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, remontów kapitalnych urządzeń i obiektów gminnych oraz mieszkań komunalnych. Dokumenty, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminy.com.pl/Pińczów) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr. 101, poz. 926) oraz Ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Włodzimierz Badurak

 Powrót