ZARZĄDZENIE NR 30/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.04.2008r

Wersja do druku

                                                                                                                                                     

                                             ZARZĄDZENIE   NR  30/08

                          BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

                                              z  dnia  04.04.2008 roku

w sprawie powołania  komisji przetargowej

 

                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.            o samorządzie gminnym  (jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591              z późniejszymi zmianami), art. 11 ust.1, art. 25 ust.1,  art. 38 ust. 1 ustawy                    z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst                    z 2004 r.  Dz. U. Nr 261, poz. 2603), § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108),  zarządza się co następuje:

§ 1.

 

      Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów  na: sprzedaż,  dzierżawę, najem oraz przekazanie w użytkowanie  wieczyste nieruchomości  stanowiących  własność Gminy, w następującym składzie:

       1.  Stanisław Ryznar                 -    Przewodniczący

       2.  Krzysztof  Koniusz              -    Z-ca  Przewodniczącego

       3.  Krzysztof  Wąsik                 -     członek  Komisji

       4.  Małgorzata Buczak              -     członek Komisji

       5.  Krystyna  Puchała                -     członek Komisji

 

§ 2.

    Czynności wymienione w § 1 Komisja wykonuje w co najmniej 3 osobowym składzie.

                                                             §  3.

     Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska                      i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 4.

    Traci  moc Zarządzenie  Nr 2/07  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Pińczów        z dnia  8 stycznia 2007 r.  w  sprawie powołania  komisji  przetargowej.

 

§ 5.       

     Zarządzenie   wchodzi  w  życie  z   dniem   podjęcia.

 

                                                                                      

 

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                   Pinczów

 

                                                                                                                                                  


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 594

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-04-07 10:20:45
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-04-07 14:06:04
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-04-07 10:20:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony