Zarządzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 3 kwietnia 2008 roku

Wersja do druku

 

Zarządzenie Nr 28/08

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 z dnia 03.04.2008 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Pińczowie

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 36 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej /Dz. U.  z 2003 r. Nr 189 poz. 1855/

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Pińczowie w następującym składzie:

1/ Marek   Zatorski                         - przewodniczący Komisji Konkursowej

2/ Krystyna Gruszka                       - przedstawiciel Gminy Pińczów

3/ Ewa Bawor                                 - przedstawiciel Gminy Pińczów

4/ Grażyna Kozioł                           - przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Kierownik o/KO                    

                                                          w Busku-Zdroju

5/ Anna Koźlecka                           - przedstawiciel Kuratorium Oświaty, wizytator o/KO                         

                                                          w Busku-Zdroju

6/ Witold Cira                                 - przedstawiciel Kuratorium Oświaty, starszy wizytator  

                                                           o/KO w Busku-Zdroju

7/ Jadwiga Kowalczyk                    - przedstawiciel Rady Pedagogicznej

8/ Jolanta Modrzewiecka                - przedstawiciel Rady Pedagogicznej

9/ Grażyna Walaszek                      - przedstawiciel Rady Rodziców

10/ Monika Warda                          - przedstawiciel Rady Rodziców

11/ Mariusz Powałkiewicz             - przedstawiciel  MOZ  NSZZ „Solidarność” Pracowników 

                                                          Oświaty i Wychowania w Pińczowie

12/ Dorota Burek                            - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

§ 2.

Regulamin konkursu i tryb pracy Komisji Konkursowej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                         Pińczów


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 945

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2008-04-09 08:02:24
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-04-09 11:40:23
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2008-04-09 08:02:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony