Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wersja do druku

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3- go Maja 10

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

1.      Nazwa stanowiska pracy: młodszy referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2.      Wymagania główne:

  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ukończone 18 lat,
  3. wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw o specjalizacji zarządzanie regionem, preferowane ukończone studia podyplomowe.
  4. niekaralność, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.
  6. nieposzlakowana opinia.

 

3.      Wymagania dodatkowe:

  1. biegła znajomość obsługi komputera,
  2. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o Zatrudnieniu socjalnym, Ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
  3. predyspozycje osobowościowe - asertywność, zdecydowanie, wysoka kultura osobista, łatwość podejmowania decyzji.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pińczów, które wykonują zadania na rzecz Gminy,

2. propagowanie programów unijnych i zsynchronizowanie ich z działaniami Urzędu Miejskiego w stosunku do organizacji pozarządowych,

3. współdziałanie z zarządem organizacji pozarządowych w zakresie rozwiązań prawnych i merytorycznych działalności tych organizacji na rzecz Gminy,

4. monitoring przedsięwzięć organizacji pozarządowych, prowadzenie badań statystycznych z ich bieżącej działalności do celów przygotowania informacji dla Burmistrza,

5. pomoc w przygotowaniu wniosków o granty dla organizacji pozarządowych do programów unijnych i innych fundacji udzielających takiej pomocy,

6. prowadzenie promocji w zakresie wizerunku Gminy jako przyjaznej jednostki samorządowej dla organizacji pozarządowej,

7. współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji Ustawy z dnia 13.06.2003r. o Zatrudnieniu socjalnym, oraz Ustawy o Organizacjach pozarządowych.

 

5. Wymagane dokumenty

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplomu),

4)      kwestionariusz osobowy,

5)      kserokopia świadectw pracy,

6)      oświadczenia o niekaralności,

7)      kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

6.  Miejsce i termin składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego (Kancelaria Urzędu - pokój nr. 29) lub na adres: Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3- go Maja 10, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 29 kwietnia 2008 roku do godz. 9.00 (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu). Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem: Dotyczy naboru na stanowisko: młodszego referenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dokumenty, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminy.com.pl/pinczow) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

        mgr inż. Włodzimierz Badurak


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 880

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-04-14 14:15:39
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2008-04-14 14:28:26
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2008-04-14 14:15:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony