Zarządzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 9 maja 2008 r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 36/08

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 9 maja 2008 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej   w spółce „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o.

 

na podstawie art.33 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. 01.142.1591) i art. 212 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2000r.-Kodeks spółek handlowych  ( Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.),oraz art. 24 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków    (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późń. zm.), zarządzam co następuje:

 

 

 

 

§1

 

1.Powołuję zespół kontrolny w składzie:

1)      Piotr Winiarski               - przewodniczący

2)      Elżbieta Mazur-Kunat   -  członek

3)      Krzysztof Cieślak          - członek

 

2. Zadaniem zespołu jest:

1)      Przeprowadzenie kontroli w terminie do dnia 20 maja 2008r. w gminnej spółce „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o., w zakresie określonym w załączniku Nr. 1 do Zarządzenia

2)      Sprawdzenie w terminie do 20 maja 2008r. projektu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia     w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia    7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r.  Nr 123, poz. 858 z późń. zm.)

 

 

 

§ 2

 

Zespół, o którym mowa w § 1 ust.1 sporządzi protokół z przeprowadzonej kontroli. Jeden egzemplarz protokółu przekaże Dyrektorowi spółki

 

 

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

                           Burmistrz

                                   Miasta i Gminy Pińczów

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 735

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2008-05-14 11:16:01
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-05-16 15:10:59
Ostatnia zmiana: Zdzisław Chrobot, data: 2015-11-17 13:24:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony