Zarządzenie Nr 32 z dnia 7 kwietnia 2008 roku.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 32/08

z dnia 07.04.2008 r.

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

zmieniające Zarządzenie Nr 13 z dnia 06 lutego 2007 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm./ zarządzam, co następuje :

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 13 z dnia 06 lutego 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej, wprowadza się następujące zmiany :

1)  § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

    „2. W skład Komisji wchodzą następujące osoby :

1)  mgr inż. Marcin Skowron - przewodniczący,

2)  mgr inż. Jacek Sztechman - wiceprzewodniczący,

3)  mgr inż. arch. Lucyna Zdybiowska - członek,

4)  mgr inż. Dorota Zaręba - członek,

5)  mgr inż. arch. Andrzej Tracz - sekretarz.”

2)  w § 3, § 5 i § 6 zapis : „Naczelnika Wydziału Inwestycji” zastępuje się zapisem : „Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego”.

 

3) w załączniku do Zarządzenia - Regulaminie Pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Pińczowie :

a) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego informuje Komisję o sposobie wykorzystania jej opinii.”

b) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest potwierdzenie Przewodniczącego Komisji o obecności na posiedzeniu Komisji oraz stosowne pismo Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, skierowane do Wydziału Finansowo- Budżetowego Urzędu.”

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 675

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-05-20 13:00:02
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-05-20 14:41:29
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-05-20 13:00:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony