Zarządzenie Nr 51/08 Burmistrza Miastai Gminy Pińczów z dnia 19.06.2008 r.

Wersja do druku

 

   Z A R Z A D Z E N I E   NR  51/08   

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia   19.06.2008 r.  

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz.1591  z późn.  zm. ), art.39 ust. 2,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr.261, poz.2603,  z póź. zm.) ,  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

           1.  W związku z zakończeniem  wynikiem negatywnym drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości położonej  w  Bogucicach Pierwszych,  zabudowanej budynkiem  ujęcia wody,  oznaczonej w ewidencji gruntów, numerem  działki 25/1  o powierzchni 1400 m2,  -  obniża się w  trzecim przetargu  o 47 % tj. o 15 040,00 zł

 cenę wywoławczą  z pierwszego przetargu, która wynosiła   32 000,00 zł  

   

            2.  Po  zastosowaniu  obniżenia, o którym mowa w pkt. 1,  cena wywoławcza  w  trzecim przetargu  stanowi  kwotę:  16 960,00 zł. ( słownie:   szesnaście   tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt  złotych). 

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 846

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-06-20 13:55:26
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-06-23 08:58:38
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-06-20 13:55:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony