Projekt uchwały Nr 1

Wersja do druku

 

UCHWAŁA NR .............................
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia .................................


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczowa i sołectwa Włochy
.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41)

Rada Miejska uchwala, co następuje :

 

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego miasta Pińczowa oraz sołectwa Włochy w ich granicach administracyjnych.

Wyłącza się z opracowania obszary położone w granicach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego :

obszar terenu „Wierciczów 1” w Pińczowie, uchwalony uchwałą Nr XXXII/227/01 Rady Miejskiej z dnia 12 czerwca 2001 roku, opublikowaną w Dz.Urz. Woj. Święt. Nr 82 z dnia 09.08.2001 r., poz. 945,

obszar terenu „Wierciczów 2” w Pińczowie, uchwalony uchwałą Nr XXXII/228/01 Rady Miejskiej z dnia 12 czerwca 2001 roku, opublikowaną w Dz.Urz. Woj. Święt. Nr 82 z dnia 09.08.2001 r., poz. 946,

oraz obszar terenu górniczego złoża wapieni „Pińczów”, dla którego Rada Miejska w Pińczowie podjęła uchwałę z dnia 14 kwietnia 2000 r. NrXVII/142/2000 o przystą-pieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dopuszcza się odrębne sporządzanie i uchwalanie miejscowych planów zagospo-darowania przestrzennego w granicach wskazanych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały (obszary I - VI).

 

§ 2.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionego w § 1 będą ustalenia, o których mowa w art. 15, ust. 2 i 3 przytoczonej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb, z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszaru objętego planem.

§ 3.

Uchyla się Uchwałę Nr XLII/307/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 09 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-nia przestrzennego gminy Pińczów.

 

§ 4.

Uchyla się Uchwałę Nr XLII/309/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 09 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowa-nia miasta Pińczowa.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Szmit

 


Załączone pliki:

mapa do projektu uchwały Nr 1
(wlochy.jpg - 1048.796 KB) Data publikacji: 2004-02-24 14:30:05 Redaktor: Jacek Sztechman

Opis: mapa do projektu uchwały Nr 1

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1024

Wprowadził(a) do systemu: Jacek Sztechman, data: 2004-02-24 14:24:36
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-02-25 12:58:24
Ostatnia zmiana: Hubert Powałkiewicz, data: 2006-07-26 15:31:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony