Uzasadnienie do projektu uchwały Nr 1

Wersja do druku

 UZASADNIENIE UCHWAŁY NR ..................
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia ....................

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym w art. 14 ust. 1 (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stanowi, że rada gminy po-dejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego.

Następnie w art. 15 ust. 1 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym określa, że „wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego ...”.

Zgodnie z treścią art. 87 ust. 3 w/w ustawy Miejscowy plan ogólny zagospoda-rowania przestrzennego miasta Pińczowa, uchwalony Uchwałą Nr V/37/94 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 1994 r., oraz Miejscowy plan ogólny zagos-podarowania przestrzennego gminy Pinczów, uchwalony uchwałą Nr VII/28/91 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 11 września 1991 r., z dniem 01 stycznia 2004 r. utraciły ważność.

Przystąpienie do sporządzenia planu poprzedziły czynności określone w art. 14 ust. 3 i 5 ustawy.

Zgodnie z treścią art.14 ust. 2, zakres terenowy planu określa załącznik gra-ficzny do uchwały.

Wyłączenie terenów, dla których sporządzono plany miejscowe po 01 stycznia 1995 r. i które obowiązują zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzennym oraz terenu, dla którego aktualnie sporządzany jest miejsco-wy plan zagospodarowania przestrzennego wynika z celowości interpretacji władztwa planistycznego gminy.

Włączenie do granic opracowania planu miejscowego sołectwa Włochy wynika z obowiązku nałożonego przez uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XLI/301/02 z dnia 11 września 2002 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-darowania przestrzennego Gminy Pińczów. W/w studium określiło w części teksto-wej i graficznej granice obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić plany miejscowe i dla których sporządzenie planu miejscowego jest obowiązkowe. Granica w/w planu obejmuje łącznie teren miasta Pińczów i sołectwo Włochy.

Potrzeba aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określona jest w art. 14 ust. 5, który stanowi, że należy wykonać analizę stopnia zgodności przewidywanych w planie rozwiązań z ustaleniami stu-dium.

Uchylenie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagos-podarowania przestrzennego gminy Pińczów oraz miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego miasta Pińczowa wynika z następujących przesłanek :


- zmiana podstawy prawnej obydwu uchwał (nowa ustawa o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym weszła w życie 11 lipca 2003 r.,
- zmiany zakresu terenowego uchwał dla obydwu planów.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Utrata ważności planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym spowodo-wała konieczność sporządzania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o usta-leniu lokalizacji celu publicznego. Zakres prac wymaganych ustawą obejmuje m.in. dla decyzji o warunkach zabudowy sporządzenie analizy urbanistyczno - architektoni-cznej obszaru otoczenia zamierzonej inwestycji. Przyjęta w ustawie zasada tzw. : dobrego sąsiedztwa „ogranicza w drastyczny sposób”, a niekiedy wyklucza możliwo-ści lokalizacji inwestycji. Stanowi to znaczną barierę dla potencjalnych inwestorów, a w konsekwencji ogranicza przedsiębiorczość i prowadzi do zastoju gospodarczego. Sporządzenie planu miejscowego w zdecydowany sposób powinno odblokować tereny inwestycji.

Obszar opracowania podzielony został na podobszary w celu umożliwienia opracowania i uchwalenia planu dla terenów, gdzie przyjęte rozwiązania planistyczne zostaną zaakceptowane, a odsunięcie w czasie prac planistycznych dla obszarów, gdzie występują konflikty.

Potrzeba sporządzenia planu wynika również z analizy wniosków do planu. Większość z nich zawiera postulat zmiany przeznaczenia terenu i dopuszczenie możliwości zabudowy mieszkaniowej. Jednym z ważniejszych postulatów jest budo-wa wschodniej obwodnicy Pińczowa. W procedurze sporządzania planu jest zawarty obowiązek uwzględnienia potrzeb społecznych. Obecnie ich realizacja w sytuacji bra-ku planu jest poważnie utrudniona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 916

Wprowadził(a) do systemu: Jacek Sztechman, data: 2004-02-24 14:26:25
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-02-25 12:58:17
Ostatnia zmiana: Jacek Sztechman, data: 2004-02-24 14:26:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony