Zarządzenie Nr 59/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 7 lipca 2008 r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 59/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 z dnia 07 lipca 2008 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 36 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej /Dz. U.  z 2003 r. Nr 189 poz. 1855/

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie    w następującym składzie:

1/ Marek   Zatorski                 - przewodniczący Komisji Konkursowej

2/ Krystyna Gruszka               - przedstawiciel Gminy Pińczów

3/ Małgorzata Maszewska      - przedstawiciel Gminy Pińczów

4/ Grażyna Kozioł                   - przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Kierownik o/KO                    

                                                   w Busku-Zdroju

5/ Witold Cira                         - przedstawiciel Kuratorium Oświaty, st. wizytator o/KO                         

                                                   w Busku-Zdroju

6/ Zbigniew Kawiorski           - przedstawiciel Kuratorium Oświaty, st. wizytator o/KO

                                                   w Busku-Zdroju

7/ Maria Łaganowska             - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 1 w  Pińczowie

8/ Alicja Mazurek                   - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w

                                                   Pińczowie

9/ Jerzy Puk                           - przedstawiciel Rady Rodziców Gimnazjum Nr 1 w  Pińczowie

10/ Jolanta Opoka                   - przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie

11/Jerzy Gałęziowski               - przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Pińczowie

12/ Dorota Burek                    - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Prezes 

                                                   Oddziału ZNP w Pińczowie

 

§ 2.

Regulamin konkursu i tryb pracy Komisji Konkursowej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

                    Włodzimierz Badurak


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 846

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2008-07-09 08:53:16
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-07-09 09:39:47
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2008-07-09 08:53:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony