Projekt uchwały Nr 2

Wersja do druku

 

 UCHWAŁA NR .............................
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia .................................


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41)

Rada Miejska uchwala, co następuje :

 

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście.

Wyłącza się z opracowania obszar terenu górniczego złoża wapieni „Pińczów”, dla którego Rada Miejska podjęła uchwałę z dnia 14 kwietnia 2000 r. Nr XVII/142/2000 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego.

Granice terenu objętego planem określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionego w § 1 będą ustalenia, o których mowa w art. 15, ust. 2 i 3 przytoczonej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb, z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszaru objętego pla-nem miejscowym.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

 § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Henryk Szmit


Załączone pliki:

mapa do projektu uchwały Nr 2
(brzescie.jpg - 1005.185 KB) Data publikacji: 2004-02-24 14:42:50 Redaktor: Jacek Sztechman

Opis: mapa do projektu uchwały Nr 2

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 869

Wprowadził(a) do systemu: Jacek Sztechman, data: 2004-02-24 14:39:50
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-02-25 12:57:40
Ostatnia zmiana: Jacek Sztechman, data: 2004-02-24 14:39:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony