Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Wersja do druku

Pińczów 2008-10-22

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ponidzie

ogłasza  nabór na wolne stanowisko:

 

Asystent ds. obsługi biura

 

1)   Nazwa i adres jednostki:
Lokalna Grupa Działania Ponidzie
28-400 Pińczów
ul. 3 Maja 10

 

2)   Nazwa stanowiska pracy:
 Asystent ds. obsługi biura

 

3)   Wymiar czasu pracy:
pełny etat.

 

4)   Rodzaj umowy o pracę:
umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

 

5)   Wymagania konieczne:

·       obywatelstwo polskie,

·       wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne) lub minimum średnie ekonomiczne, organizacja i zarządzanie, administracja,

·       minimum 1 rok praktyki zawodowej

·       znajomość obsługi komputera (edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego),

·       niekaralność

·       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

 

6)   Wymagania pożądane:

· znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o Stowarzyszeniach, Ustawy o Wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

· predyspozycje osobowościowe- łatwość podejmowania decyzji, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, dokładność, terminowość, komunikatywność

· doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy i programów unijnych,

· przebyte kursy i szkolenia w zakresie funduszy unijnych, obsługi biura

 

7)   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

· prowadzenie biura stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ponidzie

· obsługa Zarządu i Rady LGD Ponidzie

· zbieranie informacji o dostępnych środkach pomocowych dla obszaru objętego działaniem LGD Ponidzie

· pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programu LEADER

· weryfikacja wniosków

 

8)   Wymagane dokumenty:

· list motywacyjny

· życiorys (CV)

· kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom)

· kserokopia posiadanych świadectw pracy,

· Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

· kwestionariusz osobowy,

· kserokopia innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i posiadane umiejętności

 

Kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione własnym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą.

 

9)   Miejsce i termin składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie LGD Ponidzie Pińczów ul. 3 Maja 10 (Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 4) w terminie do 12 listopada 2008 roku do godz. 10 00(w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do siedziby LGD Ponidzie). Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem: Dotyczy naboru na stanowisko: Asystent ds. obsługi biura.

Dokumenty, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się 12 listopada 2008 roku o godz. 1100 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD Ponidzie (Urząd Miejski w Pińczowie).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

Od rozstrzygnięć komisji przysługuje odwołanie do Zarządu LGD Ponidzie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

 

 

                                                                          Prezes Zarządu

                                                                 mgr inż. Janusz Zieliński


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 785

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2008-10-22 10:49:09
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-10-22 11:31:50
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2008-10-22 10:49:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony