Zadania Referatu ds. Organizacji Robót PublicznychDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-10-19 10:37:53

  1. przygotowanie frontu robót dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
  2. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem w Urzędzie prac społecznie użytecznych przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu,
  3. organizowanie prac porządkowych oraz prac w zakresie utrzymania czystości na terenach nie sprzątanych przez inne jednostki,
  4. organizacja prac społecznie – użytecznych,
  5.  przygotowywanie i organizowanie prac w zakresie robót publicznych i prac interwencyjnych, programów specjalnych oraz refundacji absolwenckich (w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy),
  6. usuwanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych,
  7. likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
  8. zakup usług porządku i czystości miasta i gminy , kontrola faktur i rozliczeń finansowych oraz kontrola wykonywanych prac,
  9. organizacja i nadzór prac na rzecz Urzędu i instytucji publicznych skazanych z zakładu karnego,
  10. współpraca i współdziałanie z organami jednostek samorządu pomocniczego w zakresie utrzymania należytego stanu dróg wiejskich i osiedlowych w czystości i porządku, wyłapywanie bezdomnych zwierząt.


Powrót