OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Wersja do druku

BURMISTRZ .MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Znak:GKMŚR-7627/5/08


OBWIESZCZENIE


Busko-Zdrój, 2008-10-15


 


Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10, art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późno zm.) w związku z art. 46a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z

                                                                                                                      2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)             .

z a w i a d a m i a m,

że w dniu01.09.2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na reali.zację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie ścieżki rowerowej po torach kolejowych na terenie gmin Busko Zdrój, Pińczów, Wiślica w woj. świętokrzyskim".

Przedsięwzięcie zostało zlokalizowane na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numeramI:

Gmina Busko-Zdrój:

Obr. ewid. Wełecz: 448,430,476,529,501/1 ,501/6,501/5,454,509,527,528,474 Obr. ewid. Biniątki: 248/1,186,124,248/2,337,260,364,477,478

Obr. ewid. Chotelek: 64,24/2, 24/1, 558

Gmina Wiślica:

Obr. ewid. Skorocice: 15,92,456/8,12/2,456/7,456/6,27,456/5,456/4 Obr. ewid. Skotniki Górne: 140/2,335/1,369,335/2,353,381

Obr. ewid. Skotniki Dolne: 47/1, 60/2, 66/7,66/6,66/5,66/4,66/3,66/2,67,68,66/1,5,3/2,3/1,1 Gmina Pińczów:

Obr. ewid. Stara Zagość: 619, 622/8,622/7,622/6,622/5,622/4,622/3,622/2,622/1, 1158,316 Obr. ewid. Nowa Zagość: 314/3,314/2,72,22,314/1

Obr. ewid. Wola Zagój ska: 644/7,642/1,644/6,644/5,639,641,644/4, ,494, 644/8 Obr. ewid. Leszcze: 505,504/2,506.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Rafała Dudka Firma "DRAFT" Spółka Inżynierska s.c. ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice działającego na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Burmistrza Miasta i Gminv Pińczów oraz Wóita Gminv Wiślica.

 

W związku z powyższym informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Utrzymania Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pokój nr 8, tel. 041 370 52 38, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 700 do godz. 1500, w poniedziałki od godz. 800 do godz. 1600, można zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjriego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja o złożonym wniosku w przedmiotowej sprawie została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Strona internetowa: www.busko-zdroj.sios.pl

Otrzymują:

1.  strony postępowania poprzez umieszczenie

niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Urzędu Miasta i Gminy Pińcżów Urzędu Gminy Wiślica oraz tablicy ogłoszeń w miejscowościach:

Gmina Busko-Zdrój: Wełecz, Biniątki, Chotelek,

Gmina Wiślica: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne,

Gmina Pińczów: Stara Zagość, Nowa Zagość, Wola Zagój ska, Leszcze. na okres 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

2.  a/a.

 

 

BURMISTRZ

          mgr Piotr Wąsowicz

Do wiadomości:

1.  Rafał Dudek

"DRAFT" Spółka Inżynierska s.c. ul. Krakowska 21

32-065 Krzeszowice

2. Wydział Rozwoju Strategicznego Inwestycji i Drogownictwa w/m

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 704

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2008-10-29 08:57:22
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-10-29 09:06:32
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2008-10-29 08:57:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony