Obwiesczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podst. art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 129, poz. 902, z późn. zmianami),
w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

1.            w dniu 30.10.2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów działającej poprzez pełnomocnika DRAFT spółka inżynierska s.c. R. Dudek, D, Białas,
ul. Krakowska 21, 32 – 065 Krzeszowice w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica – Węchadłów na odcinku Brzeście – ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Pińczów- etap II odcinek od km 24+750,00 do km 26+545,00 o długości 1,795 km”

2.            w dniu 07.11.2008r. organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju i Starosty Pińczowskiego z wnioskiem
o wydanie opinii dotyczącej sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Doręczenie zawiadomienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul.
3 Maja 10
,
pok. 44, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.


Załączone pliki:

Protokół z otwarcia ofert Wola
(protokol z otwarcia ofert Wola.pdf - 417.959 KB) Data publikacji: 2016-10-06 09:19:56 Redaktor: Hubert Bochniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 603

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-11-07 15:02:53
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-11-10 08:37:54
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2016-10-06 09:19:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony