Uzasadnienie do projektu uchwały Nr 5

Wersja do druku

UZASADNIENIE UCHWAŁY NR ..................RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia ....................


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pińczów


UZASADNIENIE PRAWNE

 Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art.72 . ustawy z dnia .27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W celu określenia polityki przestrzennej gminy , w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego , Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej „ studium”. zgodnie z art. 9 ust.1 w/w ustawy.

Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie , w jakim są one uchwalane. - art. 27 w/w ustawy. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy - art.9 ust.3 w/w ustawy. W art. 15 ust. 1 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów uchwalone zostało uchwałą rady Miejskiej w Pińczowie Nr XLI/30/301/02 z dnia 11 września 2002 r.. W/w studium określiło w części tekstowej i graficznej granice obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić plany miejscowe i dla których sporządzenie planu miejscowego jest obowiązkowe.

Zgodnie z treścią art. 87 ust. 3 w/w ustawy Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczowa, uchwalony Uchwałą Nr V/37/94 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 1994 r., oraz Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Pinczów, uchwalony uchwałą Nr VII/28/91 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 11 września 1991 r., z dniem 01 stycznia 2004 r. utraciły ważność.

Potrzeba zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pińczów określona jest w art. 14 ust. 5, ustawy ,który stanowi, że należy wykonać analizę stopnia zgodności przewidywanych w planie rozwiązań z ustaleniami studium oraz art. 20 ust.1 , który stwierdza ,że plan miejscowy uchwala rada gminy , po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

  Utrata ważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym spowodowała konieczność sporządzania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Zakres prac wymaganych ustawą obejmuje m.in. dla decyzji o warunkach zabudowy sporządzenie analizy urbanistyczno - architektonicznej obszaru otoczenia zamierzonej inwestycji. Przyjęta w ustawie zasada tzw. : dobrego sąsiedztwa „ogranicza w drastyczny sposób”, a niekiedy wyklucza możliwości lokalizacji inwestycji. Stanowi to znaczną barierę dla potencjalnych inwestorów, a w konsekwencji ogranicza przedsiębiorczość i prowadzi do zastoju gospodarczego. Sporządzenie planu miejscowego w zdecydowany sposób powinno odblokować tereny inwestycji.

Potrzeba sporządzenia planu wynika również z analizy wniosków do planu. Większość z nich zawiera postulat zmiany przeznaczenia terenu i dopuszczenie możliwości zabudowy mieszkaniowej. Jednym z ważniejszych postulatów jest budowa wschodniej obwodnicy Pińczowa. W procedurze sporządzania planu jest zawarty obowiązek uwzględnienia potrzeb społecznych. Obecnie ich realizacja w sytuacji braku planu jest poważnie utrudniona.

W celu sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinny być :

-sporządzona analiza stopnia zgodności przewidywanych w planie rozwiązań z ustaleniami studium

-plan miejscowy uchwala rada gminy , po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium

Oznacza to konieczność przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego , gdyż bez tego dokumentu niemożliwe będzie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , którego sporządzenie jest zamiarem gminy. W tymże studium powinny być rozwiązane podstawowe problemy zagospodarowania przestrzennego ( m.in. wariantowo ujęty w obecnym studium przebieg tzw. obwodnicy wschodniej ) oraz ewentualne wprowadzenie zmian w ustaleniach studium . wynikających m.in. z analizy wystąpień o decyzje o warunkach zabudowy .


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2779

Wprowadził(a) do systemu: Jacek Sztechman, data: 2004-02-25 12:07:23
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-02-25 12:57:54
Ostatnia zmiana: Jacek Sztechman, data: 2004-02-25 12:07:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony