ZA R Z Ą D Z E N I E NR 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 12.11.2008

Wersja do druku

Z A R Z A D Z E N I E   NR  86/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia  12. 11. 2008 r.

w sprawie ustalenia ceny 1 m2 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pińczów, oddanych w użytkowanie wieczyste,  trwały zarząd oraz użytkowanie, do naliczenia opłat rocznych,  oraz ustalenia wysokości stawek czynszu  najmu za grunty, wodociągi i lokale na terenie miasta i gminy  według ustalonych stref.

 

          Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591 z późn. zm. ), art.25 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1, art. 77 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004r. Dz. U. Nr.261, poz.2603, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

1.      W oparciu o wartości nieruchomości gruntowych określone przez rzeczoznawcę majątkowego, w wykonanym przez niego operacie szacunkowym, ustala się ceny 1 m2 gruntu w strefach podziału szczegółowo wskazanych  w załączniku do Zarządzenia,  w następujących wysokościach:

 

 

Miasto Pińczów

Strefa  I

Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą

 

 

       24,00 zł.

Nieruchomości mieszkaniowe

 

       21,00 zł.

Nieruchomości użyteczności publicznej

 

        20,00  zł.

 

 

Strefa   II

 

Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą

 

 

       22,00 zł.

   

      

Nieruchomości mieszkaniowe

 

       20,00 zł.

Nieruchomości użyteczności publicznej

 

        18,00  zł.

 

 

Strefa   III

 

Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą

 

 

       19,00 zł.

 

      

Nieruchomości mieszkaniowe

 

       17,00 zł.

Nieruchomości użyteczności publicznej

 

        15,00  zł.

 

 

Strefa   IV

 

Nieruchomości związane z działalnością gospodarczą

 

 

       15,00 zł.

 

     

Nieruchomości mieszkaniowe

 

       13,00 zł.

Nieruchomości użyteczności publicznej

 

        12,00  zł.

 

 

Tereny wiejskie Gminy

 

Nieruchomości handlowo-usługowe,

przemysłowe

 

       8,00 zł.

     

Nieruchomości mieszkaniowe

 

       6,00 zł.

Nieruchomości użyteczności publicznej

 

        5,00  zł.

 

 

 

2.     Ceny określone w pkt. 1 stanowią podstawę do aktualizacji opłat  rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,  trwałego zarządu oraz użytkowania gruntów,  stanowiących własność Gminy Pińczów.

§ 2.

 

1.  Ustala się czynsz dzierżawny za 1 m2 gruntu dla nieruchomości położonych na  terenie miasta i gminy w następującej wysokości:

    a)  nieruchomości związane z działalnością usługowo-handlową:

I   Strefa   2,00 zł. w skali miesięcznej  +  podatek VAT

II  Strefa   1,60 zł. w skali miesięcznej  +  podatek VAT

III Strefa   1,50 zł. w skali miesięcznej  +  podatek VAT

IV Strefa   0,90 zł. w skali miesięcznej  +  podatek VAT

    b)  nieruchomości pod garażami -0,30 zł. w skali miesięcznej  +  podatek VAT

    c)  nieruchomości  użytkowane rolniczo w obrębie zabudowy miejskiej   - 0,20 zł. w skali rocznej.

   d) pozostałe nieruchomości użytkowane rolniczo – 0,012 zł. w  skali rocznej.

 

2.  Ustala się czynsz za najem lokali  użytkowych położonych w Pińczowie w wysokości  8 zł. za 1 m2  w skali miesięcznej  +  podatek VAT.

3. Ustala się czynsz za dzierżawę  wodociągów zlokalizowanych w sołectwach gminy w wysokości  0,1%  ich wartości w skali rocznej  +  podatek VAT.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska  i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2009 r.  

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 578

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-11-25 13:26:31
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-11-25 13:57:59
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-11-25 13:26:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony