Zarządzenie Nr 94/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.12.2008 r.

Wersja do druku

                                                      Zarządzenie  Nr  94/2008

                                                     Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

                                                     z  dnia  04.12.2008r.

 

 

w  sprawie  ogłoszenia konkursu  na  stanowisko  Dyrektora  Pińczowskiego  Samorządowego Centrum  Kultury.

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 16 ust. 1 ustawy z dnia

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U.

z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia

6 lipca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154 poz. 1629)  zarządzam co następuje:

 

 

§1

 

Ogłosić konkurs na stanowisko  Dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum    

Kultury.

 

§2

Treść ogłoszenia szczegółowo określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                  

           

                                                             Burmistrz

                                                  Miasta i Gminy Pińczów

 

 

 

                              Załącznik nr 1                                                   

                            do Zarządzenia  Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów nr 94/2008

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 10

Ogłasza konkurs na  stanowisko

Dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury 

 

1.      Miejsce pracy :  Pińczowskie  Samorządowe Centrum  Kultury,

                            Ul. Piłsudskiego  2a ,  28-400 Pińczów

 

2.      Wymagane kwalifikacje kandydatów

1.       wykształcenie wyższe   ,

2.       co najmniej 2 – letni staż pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej

3.       znajomość  ustaw: o organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej, o samorządzie gminnym, kodeksu  postępowania administracyjnego, kodeksu pracy,  Prawa  zamówień publicznych,

4.       znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania instytucji kultury

5.       wiedza z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną

6.       niekaralność za przestępstwa  popełnione  umyślnie,

7.       stan  zdrowia pozwalający na  zatrudnienie na wyżej wymienionym  stanowisku,

8.       posiadanie  obywatelstwa polskiego,

9.        posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

10.    korzystanie  z pełni praw publicznych,

 

3. Wymagania dodatkowe

1.       umiejętność  kierowania  zespołem pracowników

2.       umiejętność skutecznego  komunikowania się,

3.       inne predyspozycje osobowościowe - asertywność, zdecydowanie, wysoka kultura

        osobista, łatwość podejmowania decyzji

 

4. Wymagane dokumenty:

1)    życiorys (CV),

2)    list motywacyjny,

3)    dokumenty  poświadczające: wykształcenie, staż pracy

4)    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się

       przeciwko niemu postępowanie karne,

5)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z  

      dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 

      grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z

       2005 r. Nr 14, poz. 114)

6)   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 

      proponowanym  stanowisku,

9)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z 

     ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20002 r. Nr 101, poz.  

     926 ze zmianami) w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora

10) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury.

 

5. Miejsce i termin składania dokumentów:

 

Oferty z wymaganymi dokumentami  należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego

 ( Kancelaria Urzędu- pokój nr 29 ) lub na adres : Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10,      28-400 Pińczów w terminie do dnia  30 stycznia 2009 roku godz. 15.00 ( w przypadku wysyłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu). Dokumenty należy składać w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym z dopiskiem :  Konkurs  na stanowisko Dyrektor Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury. Dokumenty które zostaną złożone po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminy.com.pl/pinczow) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

 

6. Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o terminie i miejscu konkursu.

 

7. Kandydaci na stanowisko dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury mogą  zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności placówki w siedzibie PSCK ul. Piłsudskiego 2a.

 

 

Pińczów, dnia  09.12.2008 r.

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 635

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2008-12-09 09:18:10
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-12-09 11:24:03
Ostatnia zmiana: Zdzisław Chrobot, data: 2016-11-16 14:37:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony