Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

                                    Pińczów, dnia 09.12.2008r.

   OSiGM.II.7627/29/08

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podst. art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150, z późn. zmianami),
w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu 09.12.2008r. postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów działającej poprzez pełnomocnika DRAFT spółka inżynierska s.c., R. Dudek, D. Białas, ul. Krakowska 21, 32 – 065 Krzeszowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica – Węchadłów na odcinku Brzeście – ul. Batalionów Chłopskich
w miejscowości Pińczów – etap II odcinek od km 24+750,00 do km 26+545,00
o długości 1,795 km” zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach w miejscowości Pińczów obręby 02, 03, 05, 06, 13.

 

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pokój 44 w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

Na przedmiotowe postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia powiadomienia. Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 659

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-12-15 15:18:09
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2008-12-15 15:23:27
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-12-15 15:18:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony