Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

             Pińczów, dnia 19.12.2008r.

   OSiGM.II.7627/29/08

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu 18.12.2008r. w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów działającej poprzez pełnomocnika DRAFT spółka inżynierska s.c. R. Dudek, D, Białas, ul. Krakowska 21, 32 – 065 Krzeszowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica – Węchadłów na odcinku Brzeście – ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Pińczów- etap II odcinek od km 24+750,00 do km 26+545,00 o długości 1,795 km” organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju i Starosty Pińczowskiego z wnioskiem o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Doręczenie zawiadomienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul.
3 Maja 10
,
pok. 44, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 625

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-12-22 15:07:20
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-12-23 09:17:42
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-12-22 15:07:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony