Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

 Pińczów, dnia 22.12.2008r.

   OSiGM.II.7627/26/07                                                       

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu 22.12.2008r. w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pińczów – budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie” wydano decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wymienionego przedsięwzięcia.

 

                    Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pokój 44 w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Doręczenie decyzji będącej przedmiotem niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od decyzji służy stronom odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 743

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-12-24 11:54:42
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-12-29 07:56:15
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-12-24 11:54:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony