ZA R Z Ą D Z E N I E NR 99/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 19.12.2008

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 99/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 19.12.2008 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

 

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z  2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, art.71 ust.1 i 4, art.72 ust.1, 2 , 3 pkt.4, art.73 ust.5, art.77 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2000r. Dz. U. Nr 46, poz. 543  z późniejszymi zmianami/,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali /jedn. tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/,  Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XXVIII/220/05 Rady Miejskiej  w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej będącej przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

 

§ 1

                      Postanawia  się  zbyć na rzecz Państwa Krystyny i Zdzisława małż. Nowak  lokal  mieszkalny  nr 8 o  pow. użytkowej 40,40  m2  w  budynku  mieszkalnym  przy  ulicy  Legionistów 12 o wartości 44.220,00 złotych /słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia lokalu  wynosi 6.633,00 złotych /słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote/ wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni wszystkich lokali wynoszącym  40,40/687. części gruntu oznaczonego w  ewidencji gruntów numerami działek: nr 290/1, 290/7, 290/10, o pow.799 m2 o wartości 2.540,00 zł. /słownie: dwa tysiące pięćset   czterdzieści złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty I opłata roczna wynosi 95,30 złotych plus 22% podatku VAT w kwocie 20,96 zł., co stanowi kwotę116,96 zł /słownie: sto szesnaście złotych  dziewięćdziesiąt  sześć groszy/. Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta KW 19542

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 728

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2008-12-30 10:51:57
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2008-12-30 11:53:52
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2008-12-30 10:51:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony