Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

1.            w dniu 22.01.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi „Grochowiska””.

2.            w dniu 22.01.2009r. organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju, Starosty Pińczowskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

Część planowanego przedsięwzięcia znajduje się na obszarze Ostoi Nidziańskiej Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Doręczenie zawiadomienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul.
3 Maja 10
,
pok. 44, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 654

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2009-01-26 13:41:00
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-01-26 15:20:15
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2009-01-26 13:41:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony