Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Batalionów Chłopskich w Pińczowie.

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2009 roku została wydana na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa - Spółka z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach z/s przy ul. Loefflera 2, decyzja Nr PP.II-7331/2/3/09, o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : obręb 08 - nr nr ewid. : 1, 132, obręb 13 - nr nr ewid. : 262, 263, 266, 271, 272/3, 273/5, 274/1, 275/3, 275/4, 281, obręb 14 - nr nr ewid. : 11, 12/28, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia doprowadzającego gaz do budynków zlokalizowanych przy ul. Batalionów Chłopskich w Pińczowie. Strony postępowania mogą zapoznać się z jej treścią, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/.

Zapoznanie się z w/w decyzją nie jest obowiązkowe. Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji.

Pińczów, dnia 23 stycznia 2009 roku


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 762

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Ziemba, data: 2009-01-28 11:35:46
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-01-28 14:58:34
Ostatnia zmiana: Marcin Ziemba, data: 2009-01-28 11:35:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony