Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

             Pińczów, dnia 02.02.2009r.

   OSiGM.II.7627/02/09

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

1.      w dniu 28.01.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Powiatu Pińczowskiego, ul. Zacisze 5, 28 – 400 Pińczów w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. . „Przebudowa dróg powiatowych nr 0064T Skrzypiów – Kozubów – Zawarża – Ciuślice; nr 0073T Kozubów – Koniecmosty – Korczyn Stary tworzących ciąg dróg powiatowych Skrzypiów – Młodzawy – Kozubów Chroberz – Rudawa – granica powiatu”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w pasie drogowym na terenie gmin Pińczów (miejscowości: Młodzawy Duże, Młodzawy Małe, Kozubów, Sadek, Byczów, Mozgawa, Zagorzyce) Michałów (miejscowość Michałów) i Złota (miejscowości: Wojsławice, Chroberz, Rudawa, Nieprowice, Niegosławice, Żurawniki, Biskupice).

 

2.      w dniu 28.01.2009r. organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju, Starosty Pińczowskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu
o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

Część planowanego przedsięwzięcia znajduje się na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Doręczenie zawiadomienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pok. 44, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 755

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2009-02-04 12:23:49
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-02-04 14:42:42
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2009-02-04 12:23:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony