KIEROWNIK Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza nabór na stanowisko: Referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Wersja do druku

                                                                                                                 Pińczów, 04-02-2009

 

 

                                                                         KIEROWNIK

                    Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie

                                                ogłasza nabór na stanowisko :                               

                                                       Referenta

                                     w Dziale Świadczeń Rodzinnych                                     

 

         Wymagania  niezbędne:

           1. Obywatelstwo polskie.

           2. Wykształcenie wyższe.

           3. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu

               alimentacyjnego i PFRON.                    

           4. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa, a w szczególności ustawy

               o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz    

               Kodeksu Postępowania Administracyjnego.        

           5. Dobra znajomość obsługi programów komputerowych, w szczególności z zakresu świadczeń

               rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

           6. Samodzielność w wykonywaniu zadań.

           7. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.           

           8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

         Wymagania dodatkowe:                                                                                                                          

            1. Umiejętność pracy w zespole,        

            2. Odpowiedzialność i systematyczność,

            3. Umiejętność organizacji pracy, skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji,                      

            4. Terminowość w realizowaniu zadań,

         

         Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

           1. Przyjmowanie i kompletowanie wniosków oraz prowadzenie dokumentacji z zakresu

               świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

           2. Prowadzenie spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w zakresie

               koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

           3. Prowadzenie spraw z zakresu realizacji programu PFRON.

           4. Obsługa systemu informatycznego działającego w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu

               alimentacyjnego.            

 

         Wymagane dokumenty:

           1. List motywacyjny.

           2. Życiorys - CV

           3. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.

           4. Kopia dokumentów potwierdzających staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na

               określonym stanowisku w przypadku trwającego zatrudnienia.)

           5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie

   toczy się przeciw niemu postępowanie karne.        

           6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska.

 

           7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, do celów  

              rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2002r.Nr101

              poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr

              142 poz.1593 z  późn. zm.)

 

         Miejsce i termin składania dokumentów:                                                                                            

         Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka

         Pomocy Społecznej w Pińczowie w sekretariacie  lub na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

         Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 18 lutego 2009 roku

         do godziny 10.00 ( w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data i godzina ich

         doręczenia do Ośrodka M-GOPS. Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z

         dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko  referent w dziale świadczeń rodzinnych.’’                                 

                                                                                                                  

          Inne informacje:                                                                                                                            

           1. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

          2. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, będą powiadomione.   

          3. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz

                zakwalifikowanych do dalszego postępowania, zostanie umieszczona w Biuletynie 

                Informacji Publicznej  oraz  na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejsko - Gminnego       

               Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pińczowie  ul. Złota nr 7 do dnia  20 lutego 2009r.                                              

      


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1114

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2009-02-04 14:33:19
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-02-04 14:42:15
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2009-02-04 14:33:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony