Zarządzenie Nr 5/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 10.02.2009 r.

Wersja do druku

                                                     Zarządzenie  Nr  5/09

                                                     Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

                                                     z  dnia  10.02.2009 r.

 

 

w  sprawie  powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata  na  stanowisko  Dyrektora  Pińczowskiego  Samorządowego Centrum  Kultury

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154 poz. 1629)  zarządzam co następuje:

 

 

§1

 

1.Powołuję  komisję konkursową  do wyłonienia kandydata na  stanowisko  Dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum  Kultury, w osobach:

 

1)      Marek Zatorski      – Przewodniczący komisji       

  

2)       Anna Płocha         – Członek komisji

3)      Ewa Bawor           – Członek komisji                   

 

§2

Regulamin przeprowadzenia konkursu stanowi załącznik  nr 1

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pińczów.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

           

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

                                                                                                    Załącznik nr 1

 do zarządzenia nr 5/09

REGULAMIN

przeprowadzenia  konkursu 

na stanowisko

 Dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury

 

§1.1. Postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata na stanowisko  Dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przeprowadza  Komisja Konkursowa  w  składzie:

 

1)      Przewodniczący                 - Marek Zatorski

2)      członek                              - Anna Płocha

3)      członek                              - Ewa Bawor

 

 

2. Komisja  konkursowa  podejmuje  rozstrzygnięcia przy  zachowaniu quorum   w  głosowaniu jawnym, z  wyłączeniem  rozstrzygnięcia  dotyczącego  wybrania  przez komisję  konkursową  kandydata,  które  dokonywane  jest  w  głosowaniu tajnym,   zwykłą większością  głosów.

3.Jeżeli  w  głosowaniu,  kandydat  nie został wybrany,  przewodniczący komisji  konkursowej zarządza  drugie  głosowanie.  Jeżeli  również w drugim  głosowaniu kandydat  nie został wybrany,  przewodniczący  komisji konkursowej  zarządza  trzecie  głosowanie.  Przeprowadzenie  drugiego  i  trzeciego  głosowania odbywa się  w  taki sam sposób jak pierwsze  głosowanie i   może  być  poprzedzone  ponowną  dyskusją  i rozmową z kandydatem. W przypadku jeżeli trzecie głosowanie nie przyniesie efektu, konkurs uważa się za nierozstrzygnięty. 

 

§2.1. Komisja  konkursowa  na posiedzeniu  otwiera  koperty z dokumentami  kandydatów, zapoznaje  się  z dokumentami  złożonymi  przez  kandydatów  oraz   stwierdza  ich kompletność. Jeśli  do  konkursu  zgłosi się  tylko jeden kandydat i spełnia wymogi formalne konkurs jest ważny.

Po  otwarciu kopert komisja stwierdza czy kandydat spełnia  warunki formalne. Komisja  odrzuca   w głosowaniu jawnym oferty, które nie spełniają kryteriów konkursu.

2. Komisja  konkursowa  przeprowadza  indywidualne  rozmowy  z  kandydatami,  polegające  w pierwszej  kolejności  na zadawaniu  jednakowych  pytań,  niezbędnych  do  ustalenia  przydatności  na stanowisko   objęte konkursem,  a  następnie jej  członkowie  mogą  zadawać  pytania  dodatkowe.

3.Po  rozmowie  z  kandydatami  komisja  konkursowa  może  odbyć  dyskusję   we  własnym  gronie.

4.W  posiedzeniach  komisji  konkursowej  poza  protokolantem  nie mogą  uczestniczyć  osoby trzecie.

 

§3.1. Każdej  osobie  wchodzącej  w  skład komisji  konkursowej  przysługuje  jeden  głos.

2. Głosowanie  dokonywane  jest  na  jednakowych  kartach  do głosowania,  ostemplowanych pieczęcią Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów  ,  zawierających  zestaw  nazwisk  kandydatów  w  kolejności  alfabetycznej.

3. Głosowanie  dokonywane jest  poprzez  pozostawienie  nazwiska  wybranego  kandydata   i  skreślenie  pozostałych  kandydatów.

 

4. Głos  jest nieważny  w  razie:

1)      pozostawienia  nie  skreślonego  nazwiska  więcej  niż  jednego  kandydata,

2)      braku  skreśleń z zastrzeżeniem,  że nie dotyczy przypadku, gdy w konkursie bierze udział jeden kandydat

5.Głosów  nieważnych  nie  bierze  się  pod  uwagę.

6.      Karta,  na której  wszystkie  nazwiska  zostały  skreślone,  jest ważna  i  traktowana   jest  jako  odrzucenie  kandydatur  wszystkich  kandydatów  przystępujących    do konkursu.

 

§4. W  razie  odrzucenia  przez  komisję  konkursową  wszystkich  kandydatur  zgłoszonych  do  konkursu  lub  w  razie  niewyłonienia  kandydata,  komisja uznaje,  ze  konkurs      nie  doprowadził  do  wybrania  kandydata.

 

§5. Komisja konkursowa sporządza protokół i przekazuje go  Burmistrzowi.

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 732

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2009-02-11 08:29:52
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-02-11 09:47:03
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2009-02-11 08:29:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony