Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

 Pińczów, dnia 20.02.2009r.

   OSiGM.II.7627/01/09                                                              

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu 19.02.2009r. wpłynęło zawiadomienie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-19/09/kk z dnia 10.02.2009r. informujące, że termin wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na przebudowie drogi Grochowiska został przedłużony do dnia 16.03.2009r.. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uzasadnia to nagromadzeniem spraw w tym zakresie.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Doręczenie zawiadomienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul.
3 Maja 10
,
pok. 44, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 636

Wprowadził(a) do systemu: Hubert Bochniak, data: 2009-02-20 09:06:37
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-02-20 10:29:02
Ostatnia zmiana: Hubert Bochniak, data: 2009-02-20 09:06:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony