Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

                                                                        Pińczów, dnia 04.03.2009r.

   OSiGM.II.7627/29/08-09

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Na podst. art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150, z późn. zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu 04.03.2009r. w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów działającej poprzez pełnomocnika DRAFT spółka inżynierska s.c., R. Dudek, D. Białas, ul. Krakowska 21, 32 – 065 Krzeszowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica – Węchadłów na odcinku Brzeście – ul. Batalionów Chłopskich
w miejscowości Pińczów – etap II odcinek od km 24+750,00 do km 26+545,00
o długości 1,795 km” została wydana decyzja Nr OŚiGM.II.7627/29/śr/3/08
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach w miejscowości Pińczów obręby 02, 03, 05, 06, 13.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pokój 38 w dniach pracy
w godz. 730 – 1530.

 

Na przedmiotową decyzję przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia. Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

                                                                        mgr inż. Włodzimierz Badurak

 

 

                                                                                 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1044

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-03-05 13:20:15
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-03-05 14:03:03
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-03-05 13:20:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony