Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

                                                                                   Pińczów, dnia 19.03.2009r.

   OSiGM.II.7627/5/09

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

  1. w dniu 04.03.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek

     Wodociągów Pińczowskich, ul. Batalionów Chłopskich 160, 28 – 400 Pińczów, za

     pośrednictwem pełnomocnika EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju

     Regionalnego sp. z o.oo, ul. Szkolna 36 A, 25 – 604 Kielce w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej i ciśnieniowej                w miejscowościach: Brzeście, Skowronno Górne, Skowronno Dolne, Kopernia, Pińczów obręby 03, 04, 06, 07, 08, 14, 15, 16, Włochy, Pasturka, Bogucice Pierwsze, Bogucice Drugie, Krzyżanowice Średnie, Krzyżanowice Dolne, Gacki, Leszcze, Wola Zagojska Dolna ”.

  1. w dniu 19.03.2009r. organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju, Starosty Pińczowskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu
    o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

Część planowanego przedsięwzięcia znajduje się na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Doręczenie zawiadomienia będącego przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pok. 44, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 781

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-03-25 13:58:44
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2009-03-25 15:03:29
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-03-25 13:58:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony