Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

                                                                                   Pińczów, dnia 01.04.2009r.

   OSiGM.II.7627/01/09

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu 01.04.2009r. w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi „Grochowiska”” zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska
i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, pok. 38, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

Na przedmiotowe postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza i Miasta Gminy Pińczów w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Doręczenie zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10,
pok. 38, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 613

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-04-02 12:35:39
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-04-03 10:02:59
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-04-02 12:35:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony