Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

                                                                                   Pińczów, dnia 02.04.2009r.

   OSiGM.II.7627/01/09

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Na podst. art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam, że:

1.            przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi „Grochowiska”” wnioskodawca: Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów’

2.            postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi „Grochowiska”” było wszczęte w dniu w dniu 20.01.2009r., postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia wydano w dniu 01.04.2009r.

3.            przedmiot decyzji, która ma być wydana w sprawie: przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grochowiska. Projektowana droga będzie posiadać następujące parametry: szerokość 5m, nawierzchnia z betonu asfaltowego po 4 cm grubości warstwy ścieralnej i wiążącej. Po obu stronach przewiduje się po 0,5 m pobocza
z kruszywa kamiennego. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 308
w msc. Bogucice Pierwsze, nr 533 w msc. Bogucice drugie, nry 328 i 615/1 Grochowiska,

4.            organ właściwy do wydania decyzji – Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, organy właściwe do wydania opinii i dokonania uzgodnień – Starosta Pińczowski, ul. Zacisze 5, 28 – 400 Pińczów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju,
ul. Stefana Batorego 2, 28 – 100 Busko – Zdrój, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce

5.            możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz miejsce, w którym jest ona wyłożona do wglądu – dokumentacja znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, pokój nr 38, w dniach pracy w godzinach 730 – 1530,

6.            możliwość składania uwag i wniosków – uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

7.            uwagi i wnioski należy składać w terminie od 7 do 29 kwietnia 2009r. Wnioski lub uwagi złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia,

8.            organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 668

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-04-02 15:06:04
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-04-03 10:02:49
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-04-02 15:06:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony