Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Pińczów, dnia 04.05.2009r.

   OSiGM.II.7627/05/09                                                              

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że:

w dniu 04.05.2009r. wpłynęła opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-68/09/kk z dnia 09.04.2009r. w sprawie możliwości znaczącego oddziaływania na ustanowione i projektowane obszary Natura 2000 przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej i ciśnieniowej w miejscowościach: Brzeście, Skowronno Górne, Skowronno Dolne, Kopernia, Pińczów obręby 03, 04, 06, 07, 08, 14, 15, 16, Włochy, Pasturka, Bogucice Pierwsze, Bogucice Drugie, Krzyżanowice Średnie, Krzyżanowice Dolne, Gacki, Leszcze, Wola Zagojska Dolna” mówiąca, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności na stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki obszaru Natura 2000 oraz integralność obszaru Natura 2000 i jego powiązanie z innymi obszarami.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

Jednocześnie informujemy, że przewidywany termin załatwienia sprawy (wydania decyzji) to 25.06.2009r.

 

Doręczenie niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy w tym opinią można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem,
ul. 3 Maja 10, pok. 38, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 773

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-05-06 15:14:15
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-05-07 09:10:06
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-05-06 15:14:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony