Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: aplikant Straży Miejskiej

Wersja do druku

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 10

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

1.     Nazwa i adres jednostki : Urząd Miejski w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 10

 

2.     Nazwa stanowiska pracy: aplikant Straży Miejskiej

 

3.      Wymogi kwalifikacyjne

1)      Posiada obywatelsko polskie,

2)      Ukończył/a 21 lat,

3)      Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,

4)      Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)      Co najmniej wykształcenie średnie,

6)      Nienaganna opinia,

7)      Sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

8)      Oświadczenie o niekaralności, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

9)      Uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

4.      Wymagania dodatkowe

1)      Predyspozycje osobowościowe – asertywność, zdecydowanie, wysoka kultura osobista, łatwość w podejmowaniu decyzji, umiejętność pracy w zespole,

2)      Umiejętności zawodowe – obsługa komputera oraz innych urządzeń biurowych

3)      Prawo jazdy kat. B

 

5.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      Zadania główne - wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,

2)      Zadania pomocnicze – nie wynikające z Ustawy, zlecone przez przełożonego,

3)      Zadania okresowe - wynikające z aktualnie istniejących potrzeb,

4)      Zakłócenia działalności – interwencje w terenie.

 

6.     Wymagane dokumenty

1)      List motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)      Oryginalny kwestionariusz osobowy,

4)      Kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska aplikanta Straży Gminnej (Miejskiej),

6)      Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i kwalifikacje zawodowe

      (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

7)      Oświadczenie o niekaralności,

8)      Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby   mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu.

9)      Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

Uwaga ! – Brak któregokolwiek z w/w dokumentów będzie skutkowało wykluczeniem kandydata z dalszego postępowania.

 

 

7. Warunki pracy i płacy

1. wynagrodzenie od 1300, 00 zł brutto

2. praca patrolowa dwuzmianowa  , przeciętnie 40 godzin w 5 dniowym tygodniu pracy

 

8. Miejsce i termin składania dokumentów:

                        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego ( Kancelaria Urzędu - pokój nr 29 ) lub przesłać na adres : Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 28 maja 2009 roku, godz. 9.00. W przypadku wysyłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Urzędu. Dokumenty należy składać w nieprzezroczystej kopercie z napisem: „ Dotyczy naboru na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej „. Dokumenty które zostaną złożone po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

             Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223.poz. 1458) oraz własnoręcznym podpisem.

 

                       Wszelkie dodatkowe informacje w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – aplikant straży miejskiej udzieli telefonicznie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie – inspektor  ds. Kadr Helena Sobczyk, pokój 24, tel. 041 357-38-71 do 75 wew. 24 i Komendant Straży Miejskiej w Pińczowie Marcin Kozłowski, pokój nr 35, tel. 041 357-38-71 do 75 wew. 28.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1111

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2009-05-13 15:43:49
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2009-05-13 15:45:33
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2009-05-15 16:08:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony