ZA R Z Ą D Z E N I E NR 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14.05.2009 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne z gminnego zasobu komunalnego

Wersja do druku

ZA R Z Ą D Z E N I E    NR 31/09

BURMISTRZA  MIASTA   I  GMINY   PIŃCZÓW

                                        z   dnia  14. 05.2009  roku

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

 z gminnego zasobu komunalnego

 

 

         Na  podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.7    i art.8 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 71, poz.733 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr VI/42/2007 z dnia 28 lutego     2007 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pińczów na lata 2007-2011,   zarządza  się  co  następuje:

 

§ 1

 

1.  Ustala się stawkę bazową  czynszu regulowanego za 1 m2  powierzchni użytkowej     lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład  zasobu mieszkaniowego  Gminy  Pińczów                    w    wysokości   1,98 zł/ m2

§ 2

 

I. W lokalach mieszkalnych stawka  bazowa ulega  podwyższeniu  lub  obniżeniu  wg  następujących  kryteriów:

1)      Wyposażenie lokali mieszkalnych w instalację:

a)      lokale mieszkalne wyposażone w instalację

     wodno-kanalizacyjną  i   c o     podwyższenie o 20 %- na 2,38 zł/m2

b)      lokale mieszkalne wyposażone tylko w instalację

     wodno-kanalizacyjną                -  podwyższenie o 10% - na 2,18 zł/m2

c)      lokale mieszkalne wyposażone

      tylko w instalację  wodną          -  podwyższenie o 5% - na 2,08 zł/m2

2)      Lokale mieszkalne znajdujące się na  poddaszu – stawki czynszu ulegają obniżeniu w stosunku do stawki  bazowej :

a) lokale mieszkalne wyposażone w instalację

     wodno-kanalizacyjną   i   c o       -  obniżenie  o  5 % - na 1,88 zł/m2

b)      lokale mieszkalne wyposażone tylko w instalację

     wodno-kanalizacyjną                    -  obniżenie  o  dalsze 5 % - na 1,78 zł/m2

II.  W lokalach socjalnych stawkę czynszu obniża się w stosunku  do  stawki bazowej              o  40 % -  na  1,19 zł/m2

§ 3

  Jeżeli dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 30% najniższej  emerytury, to przy naliczaniu czynszu najmu stawkę bazową  można obniżyć do 50%.

§ 4

Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi , kuchni spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących  mieszkalnym i gospodarczym  potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie             i  sposób  używania. Za powierzchnię użytkową  lokalu  nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggi, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów , piwnic i  komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń  lub  ich części o wysokości w świetle równej  lub większej od 2,20 m. należy zaliczać do obliczeń w 100 %, o wysokości równej lub większej  od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m. -50%,  natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m. pomija się całkowicie. Pozostałe zasady obliczania powierzchni i należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określenia i obliczania wskaźników powierzchniowych                       i   kubaturowych   w   budownictwie.

§ 5

  Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 66/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.07.2007 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne z gminnego zasobu komunalnego.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 8

 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska                i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w  Pińczowie  oraz  Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Pińczowie - Zarządcy gminnego zasobu mieszkaniowego.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 735

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-05-20 15:14:22
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-05-21 08:14:25
Ostatnia zmiana: Bartłomiej Piasecki, data: 2017-09-06 16:42:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony