Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

  

 

                                                         WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

        Kielce, 19.05.2009 r.

Znak: IG.XII.7720-96/08

 

 

 

                                                      OBWIESZCZENIE

 

 

 

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.), dodanego ustawą z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 206, poz. 1289), w związku z art. 37a w/w ustawy z dnia 8 września 2000 r. oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

 

 

Wojewoda Świętokrzyski

 

zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie zostały wszczęte postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.), nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., szczegółowo opisanych w dalszej części obwieszczenia.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.37b pkt 2 i 3 cyt. ustawy z dnia 8 września 2000 r. osoby roszczące prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości oraz legitymujące się dokumentami, które potwierdzają te prawa, mogą stosowne dowody na tę okoliczność przedłożyć - w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim - w Wydziale Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, VIII p., pokój 839 lub 809, (tel. (041) 342-18-47 lub (041) 342-18-22).

 

            Wyjaśniam również, że zgodnie z treścią w/w przepisów niniejsze obwieszczenie zostaje jednocześnie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim, na stronach internetowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, jak i na stronach internetowych urzędów gmin, na terenie których są położone przedmiotowe nieruchomości oraz na tablicach ogłoszeń w tych gminach.

 

            Stosownie do art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uważa się, iż zostało dokonane zawiadomienie o zamiarze potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. określonych praw do w/w nieruchomości.

 

            Dodatkowo informuję, że jeżeli osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości oraz legitymujące się dokumentami, które potwierdzają te prawa, nie przedłożą ich w opisanym wyżej 2-miesięcznym terminie, wnioski PKP S.A. zostaną rozpatrzone w oparciu o zgromadzony w spawie materiał dowodowy.

 

Obwieszczenie dotyczy następujących nieruchomości:

Gmina Pińczów

Obręb 10 Chwałowice; numer działki:

318/2 o pow. 1,0180 ha,

 

 

Z up. WOJEWODY

mgr inż. Maria Reczyńska

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU

INFRSATRUKTURY I GEODEZJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu …………………………………………… w dniu ………. 2009 r.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 661

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-05-26 08:58:07
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-05-26 09:18:48
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-05-26 08:58:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony