Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

 

                                                                   Pińczów, dnia 15.06.2009r.

   OSiGM.II.7627/07/09

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Na podst. art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w związku z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że

w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie” zostały zebrane wszystkie wymagane do wydania decyzji dokumenty i strony mogą się wypowiedzieć co do zebranych dowodów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Z dokumentami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska
i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, pok. 38, w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 Doręczenie zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca).

 

 

                                                                                  

 

                                                                                                    BURMISTRZ

 

                                                                                      mgr inż. Włodzimierz Badurak

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 640

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-06-16 14:18:22
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-06-16 15:27:48
Ostatnia zmiana: Bartłomiej Piasecki, data: 2017-10-03 14:26:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony