ZA R Z Ą D Z E N I E NR 62/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29.06.2009 roku w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 62/09

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia  29.06.2009 roku

w sprawie zbycia budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/, art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 /,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4  ust. 3  ustawy   z   dnia   24 czerwca 1994 r. o własności lokali  /jednolity tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/, Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XXVIII/220/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr 3/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z  dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

§ 1.

 

                        Postanawia się zbyć na  rzecz  Pani Marii Pruś  budynek mieszkalny - segment nr 23/3 w zabudowie szeregowej o łącznej powierzchni użytkowej  67,97 m2 (w tym: pow. użytkowa mieszkań 62,11 m2 i pow. piwnicy o pow.5,86 m2 ), położony w Gackach na Osiedlu Robotniczym,  o wartości 68.820,00zł. /słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 10.323,00 złotych /słownie: dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote/ wraz ze sprzedażą  działki oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  Obręb Leszcze nr 77/12 o pow.134 m2 o wartości 5.950,00 zł./ słownie: pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych/, po uwzględnieniu bonifikaty cena nabycia wynosi 893,00 złote /słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote /.

Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta Nr KW 25156.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 521

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2009-07-02 10:59:44
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-07-02 12:53:33
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2009-07-02 10:59:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony