Zakres Zadań Wydziału Rozwoju i Współpracy z Zagranicą

Wersja do druku

Do zadań Wydziału Rozwoju i Współpracy z Zagranicą należy:

1/ planowanie i programowanie zadań stymulujących rozwój gminy oraz działań związanych z rozwojem regionu, w tym wdrażanie programów i przedsięwzięć z tego zakresu,

2/ aktualizacja zadań objętych Strategią Rozwoju Gminy,

3/ planowanie zamierzeń inwestycyjnych gminy o charakterze rozwojowym objetym pomocą unijną, zgodnie z polityką regionalną Unii,

4/ inicjowanie działań, poprzez doradztwo i instruktaż rolników oraz przedsiębiorców w zakresie możliwości uzyskania pomocy finansowej wspierającej ich działalność,

5/ koordynacja wykonania zadań wynikających ze Strategii Rozwoju,

6/ nawiązanie kontaktów z partnerami w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń organizacyjno-gospodarczych i społecznych w zakresie kultury, oświaty, turystyki, ochrony środowiska i innych dziedzin, ukierunkowamych na pozyskanie pozabudżetowych środków finansowych,

7/ bieżace śledzenie możliwości pozyskiwania środków z funduszy UE, przekładanie informacji z tego zakresu komórkom organizacyjnycm Urzędu i jednostkom organizacyjnym Gminy oraz składanie miesięcznych sprawozdań na potrzeby Burmistrza z efektów działania w tym zakresie,

8/ przygotowanie wniosków o niezbędne środki z funduszy przedakcesyjnych i struktualnych UE we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz z jednostkami organizacyjnymi gminy, a w szczególności:

a) w przypadku wniosków inwestycyjnych na podstawie kompletnej dokumentacji technicznej, kosztorysowej, pozwolenia na budowę i studium wykonalności przekazywanej z Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej,

b) przeprowadzenie procedury przetargowej,

c) podpisanie umowy z wykonawcą i jednostką współfinansującą,

d) bieżący monitoring, rozliczenie i ewaluacja projektu

9/ prezentowanie potencjalnym inwestorom możliwości inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta i gminy zapewniającej jej rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy,

10/ opracowywanie materiałów zbiorczych zawierających dane dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego, planów inwestycyjnych, nieruchomości komunalnych i innych w celu pozyskania inwestorów krajowych i zagranicznych przy współpracy z Wydziałem Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środawiska,

11/ utrzymanie stałego kontaktu z jednostkami samorządowymi i rządowymi w celu wymiany informacji, współpracy i pomocy we wdrażaniu zadań strategicznych,

12/ prowadzenie ewidencji przetargów dokonywanych przez Komisje Przetargowe UM powoływane Zarządzeniami Burmistrza,

13/ prowadzenie strony internetowej Urzędu,


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1747

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2004-03-01 08:48:37
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2004-03-04 08:39:03
Ostatnia zmiana: Cieślak Krzysztof, data: 2004-03-01 08:48:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony