Zarządzenie Nr 66/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 07.07.2009 r.

Wersja do druku

 

Zarządzenie  Nr  66/09

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z  dnia  07.07.2009r.

 

 

w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizacje  zadań  publicznych   zleconych  przez  Gminę  Pińczów  do realizacji  organizacjom  pozarządowym  i innym  podmiotom

 

            Działając na   podstawie  § 6 załącznika  nr 1  do  Uchwały  Nr XXXI/286/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia "Rocznego  programu  współpracy Gminy Pińczów  z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego w roku 2009". 

 

 

§1

Postanawiam ogłosić  trzeci   otwarty  konkurs   ofert  na realizację  zadań  publicznych  zleconych  przez  Gminę  Pińczów  do realizacji  organizacjom  pozarządowym i innym  podmiotom,   o treści stanowiącej Załącznik do niniejszego  zarządzenia.

 

 

§ 2

Ogłoszenie,  o  którym  mowa  w  § 1 umieszcza  się  w lokalnej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego  oraz  na tablicy  ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie,  ul. 3 Maja 10.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 

mgr inż. Włodzimierz  Badurak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        Załącznik

                                                                                                                                                                                                       Do Zarządzenia Nr  66/09                                                                                                                                                                                                                          Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

                                                                                                                                                                                                       z dnia  07.07.2009r.

Pińczów, dn. 07.07.2009r.

 

OGŁOSZENIE

III  OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizacje zadań publicznych określonych w Uchwale Nr  XXXI/286/09 Rady Miejskiej                      

w Pińczowie z dnia  28 stycznia 2009r.  w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009"  zmienionej   Uchwałą  Nr XXXVI/326/09 Rady Miejskiej    w Pińczowie z dnia 30.06.2009r.

 

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                      

 i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi  zmianami/ ogłasza III Otwarty Konkurs Ofert i

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację  zadań  :

Lp.

Nazwa zadania:

 

Kwota dotacji          w zł

w  2008r.

Kwota dotacji         w zł na 2009 r.

Termin realizacji

1

Zagospodarowanie placu  i  wykonanie ogrodzenia                          w Skowronnie  Dolnym  (na działce nr 281  na potrzeby  świetlicy  wiejskiej  ogólnodostępnej  z przystosowaniem  dla osób  niepełnosprawnych)

 

0

 

75.000,- zł

 

od dnia podpisania umowy    do  dnia     10 grudnia 2009r.

 

dotację można przeznaczyć  na:

-  trwałe  ogrodzenie działki od strony drogi powiatowej

-          zagospodarowanie placu :

1)       przygotowanie placu zabaw

2)       chodnik  z  kostki brukowej

 

 

Lp.

        Nazwa zadania z obszaru ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom:

Kwota dotacji          w zł

w  2008r.

Kwota dotacji         w zł na 2009 r.

Termin realizacji

2.

 

 

Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci  i młodzieży   z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe / propagujące zdrowy styl  życia bez  alkoholu, narkotyków i innych używek/:  prowadzenie  zajęć  nauki  jazdy konnej

 

 

0

 

 

4.000,-zł

 

od dnia podpisania umowy    do  dnia                     30 września  2009r.

 

dotację można przeznaczyć na:

-          pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników zajęć  ,

-          wynagrodzenia trenerów / instruktorów  lub  koszt  godzin  jazdy konnej,   

-          zakup nagród dla uczestników zajęć , 

-           zakup  posiłku  dla uczestników zajęć. 

Zajęcia muszą  być  nieodpłatne  dla  uczestników,  mogą  w nich  brać  udział  wszystkie  chętne  dzieci i młodzież   ze  szczególnym  uwzględnieniem  tych  z  rodzin  patologicznych, dotkniętych chorobą alkoholową .

Uczestnicy  zajęć  mają  się  uczyć  sportowego współzawodnictwa ,  współpracy, otwartości,  pomocy drugiemu człowiekowi,  a  przede wszystkim  kształtować  w sobie  postawy  zdrowego stylu  życia  bez alkoholu  i narkotyków

 

§ 2

Zlecenie realizacji zadania  publicznego wymienionego w § 1 nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania lub wspierania wykonania  zadania poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji lub dofinansowanie jego realizacji.

 

§ 3

  1. Pisemną ofertę zawierającą wszystkie dane o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  i  sporządzoną  według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej   z dnia 27 grudnia 2005r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264,poz.2207)  wraz z załącznikami, należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem podmiotu składającego  ofertę wraz z określeniem nazwy zadania podanego  w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert,     w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty jego ogłoszenia  .

 

  1. Do oferty  podmiot  ubiegający  się o dotację  musi  dołączyć  :

1) W  przypadku:

            a) organizacji pozarządowej / podmiotu /  jednostki organizacyjnej / podlegających  rejestracji –  aktualny odpis  z  odpowiedniego  rejestru potwierdzający  status  prawny  danej organizacji pozarządowej / podmiotu / jednostki organizacyjnej  i  umocowanie  osób  go reprezentujących (ważne do 6 miesięcy  od daty wydania)- może  być kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

            b) organizacji pozarządowej / podmiotu /  jednostki organizacyjnej / podlegających wpisowi do ewidencji –  aktualny wyciąg z ewidencji  lub  inne  dokumenty potwierdzające  status  prawny  danej organizacji pozarządowej / podmiotu /  jednostki organizacyjnej  i  umocowanie  osób  go reprezentujących (ważne do 6 miesięcy  od daty wydania) może  być kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

2) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (którym może być: bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok (dotyczy podmiotów prowadzących działalność w roku 2008) – może  być kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

3) Umowa partnerska lub  oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie pkt V.1. partnera) –może być kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

4) Statut oferenta  aktualnie obowiązujący  – może być kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem

5. Oryginalne  zaświadczenie z banku o  braku  obciążenia  rachunku  tytułem  egzekucyjnym  i  zadłużenia  na  rachunku  (z nazwą  i numerem konta)

6. Decyzję o  nadaniu numeru lub  zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – może być kserokopia poświadczona za zgodność  z oryginałem

7. Decyzję lub  zaświadczenie  o nadaniu  numeru NIP - może być kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem

8. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje trenerskie, instruktorskie lub inne uprawniające               do prowadzenia zajęć nauki  jazdy konnej (dotyczy wyłącznie zadania nr 2)   – mogą  być kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem

 

Kserokopie  dokumentów  będące załącznikami do  oferty  dla swej  ważności  powinny  być potwierdzone za zgodność z oryginałem ,  opatrzone  datą  oraz  podpisem  uprawnionej  osoby.

 

3.  Oferty mogą składać organizacje, których statut przewiduje prowadzenie takiej działalności,  jak zadanie określone w konkursie. Jeśli  oferta  dotyczy  realizacji   zadania: „organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci  i młodzieży   z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe / propagujące zdrowy styl  życia bez  alkoholu, narkotyków i innych używek/:prowadzenie  zajęć  nauki  jazdy konnej” ,  to  w  statucie  danej organizacji / instytucji  muszą  być zapisy  określające zaangażowanie  tej organizacji  w  sprawy związane  z rozwiązywaniem  problemów alkoholowych/

 

  1. Oferty, które  nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 1 - 3 podlegają odrzuceniu.

 

§ 4

            Kompletne oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego /pokój 29/, ul. 3 Maja 10,           

28-400 Pińczów   osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową – rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Gmina  otrzyma w terminie składania ofert,              

o którym mowa w § 3 ust. 1.

 

§ 5

            Oferty podlegają wstępnej ocenie powołanej w tym celu przez  Burmistrza  Miasta i Gminy Pińczów  Komisji Konkursowej.

Ostateczną  decyzję  o  zleceniu  zadania i  udzieleniu  dotacji  podejmuje  Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

Komisja  Konkursowa  bierze  pod uwagę  następujące  kryteria  oceny  ofert:

 

1.    wysokość wnioskowanej kwoty

2. rzetelność  oraz wiarygodność oferenta / pozytywna ocena dotychczasowej współpracy z Gminą  Pińczów  [ jeśli była]

3. szczegółowość  zakresu  rzeczowego  zadania

4. zakładane  rezultaty realizacji  zadania

5. dotychczasowe  doświadczenia w realizacji zadań  podobnego typu.

 

Ocena ofert następuje przez głosowanie poszczególnych członków komisji konkursowej. Głosowanie następuje przez przyznanie punktów w skali od 0 do 10 przez każdego członka komisji.

Wynik końcowy dla każdego potencjalnego realizatora wylicza się wg wzoru:

 

Łączna suma punktów

-----------------------------  = WYNIK

    ilość głosujących

 

§ 6

           Komisja Konkursowa rozpatruje oferty w terminie  7 dni od dnia , w którym upłynął termin składania ofert. 

 

§ 7

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  w terminie 7 dni    od daty o której mowa w § 6.

§ 8

Z podmiotem którego oferta zostanie wybrana , Gmina  zawrze umowę, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej   z dnia 27 grudnia 2005r.    w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania    (Dz. U. Nr264 poz.2207).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 556

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2009-07-07 13:06:56
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2009-07-07 13:12:03
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2009-07-07 13:06:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony